Sprawozdanie

z realizacji zadań Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2007


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 został przyjęty uchwałą Rady Gminy
w Bobrownikach z dnia 29.12.2006 r. Zaplanowano na jego realizację 165.000,00 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami) oraz ustawę
z dnia 29.07.2005 r. O przeciwdziałaniu narkomani (z późniejszymi zmianami) ujęto we wspólnym „Programie” 7 zadań własnych.

W 2007 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń; 5 z nich dotyczyło realizacji „Programu” i spraw bieżących, 7 poświęcono rozmowom motywacyjno – interwencyjnym z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami oraz przygotowaniu wniosków do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

W dokumentach Komisji jest zarejestrowanych 66 osób z problemem alkoholowym,
w tym 17 wniosków przyjętych w 2007 r. W trakcie posiedzeń poświęconych rozmowom interwencyjno – motywacyjnym, na które wysłano 55 wezwań (dla wielu osób trzykrotnie), odbyto 12 rozmów.

Do biegłych sądowych na dobrowolne badanie o uzależnienie od alkoholu Komisja skierowała 4 osoby; zgłosiły się 2. Koszt badania wyniósł 600,00 zł. Do Sądu Rejonowego
w Będzinie skierowano 1 wniosek o leczenie odwykowe. Ponadto Gminna Komisja kierowała osoby uzależnione i współuzależnione na rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W Punkcie Konsultacyjnym zarejestrowanych jest 194 osoby. W 2007 roku przyjęto
21 nowych klientów. W grupie nowozarejestrowanych osób znalazło się

  • 13 osób z problemem alkoholowym,

  • 4 osoby korzystające z porad, gdzie problem alkoholowy istnieje w rodzinie,

  • 2 osoby korzystające z porad ogólnych dotyczących trudności w przystosowaniu psychologicznym i emocjonalnym,

  • 2 osoby – sprawcy przemocy w rodzinie, gdzie podłożem ich zachowań agresywnych jest również problem alkoholowy.

Część z nowoprzyjętych pacjentów deklaruje chęć uczestnictwa w terapii i zgłasza się na wizytę regularnie.

W roku sprawozdawczym udzielono w sumie 47 porad. Pracownik Punktu uczestniczył ponadto w rozmowach interwencyjno – motywacyjnych prowadzonych przez członków Gminnej Komisji RPA.

Koszt działalności Punktu Konsultacyjnego wyniósł 3.340,00 zł.

Gminna Komisja systematycznie współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Korzysta z pomocy pracowników OPS, którzy dla jej potrzeb przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób z problemem alkoholowym. Przy OPS działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla ofiar przemocy, gdzie kierowane są osoby zainteresowane, które zgłosiły się do Gminnej Komisji z problemem przemocy w swojej rodzinie. Ponadto Komisja wspólnie
z OPS ustala listę dzieci korzystających w okresie wakacji z darmowych wyjazdowych
i miejscowych form wypoczynku.

Zakupione zostały dla potrzeb Pełnomocnika i Komisji materiały biurowe na kwotę 320,22 zł oraz materiały edukacyjne dotyczące realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 80,00 zł. W ramach edukacji młodzieży, pedagogów i rodziców doposażono gimnazja w materiały edukacyjne dt. profilaktyki uzależnień w kwocie 269,98 zł. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych uczestniczył w 3 szkoleniach poświęconych opracowywaniu programów przeciwdziałania przemocy i narkomanii – cena szkoleń 650,00 zł. Ponadto dwóch nauczycieli uczestniczyło
w jednodniowych szkoleniach dt. współpracy Gminnej Komisji RPA ze szkołami
a związanymi z budowaniem programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Koszt tych szkoleń to 440,00 zł.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z udziałem dzielnicowego przeprowadzili kontrolę 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Właściciele i sprzedawcy punktów zostali uczuleni na respektowanie przepisów ustawy dt. zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i otrzymali również materiały edukacyjne związane z tym zagadnieniem. Pełnomocnik Wójta skontrolował również pracę wszystkich świetlic profilaktyczno – wychowawczych w okresie ferii zimowych. Zajęcia świetlicowe zmieniły na ten okres swój charakter na rekreacyjno – sportowo – turystyczne.

Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz Gminnej Komisji (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wydatkowano 12.240,00 zł.

Do prowadzenia i uczestniczenia w profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży zaangażowane zostały szkoły, świetlice profilaktyczno – wychowawcze. Korzystając z ofert Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego
z Krakowa sfinansowano z budżetu Gminy program profilaktyczny dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych pt. „Nad morskim okiem” w kwocie 1.700,00 zł łącznie z przewozem uczniów oraz 2 warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów z Rogoźnika i Siemoni przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w kwocie 1.400,00 zł. Dopełniającą formą edukacji były również 2 warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych w Bobrownikach i Dobieszowicach. Koszt warsztatu – 1.400,00 zł.

Pragnąc zagospodarować ciekawie, zdrowo i zachęcająco czas wolny dzieci
i młodzieży Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała również kilka propozycji.

Przy wszystkich placówkach oświatowych działały od stycznia do grudnia
(z wyjątkiem wakacji) świetlice profilaktyczno – wychowawcze, gdzie uczniowie nie tylko mieli możliwość odrabiania lekcji, wyrównania braków w edukacji, lecz w szczególności rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań i uzdolnień. Koszt prowadzenia świetlic wyniósł 75.419,84 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Ponadto w ramach pracy świetlic organizowano dla dzieci darmowe wyjazdy na basen oraz na imprezy kulturalno – sportowe Koszt wyjazdów – 8.097,76 zł. Przeznaczono także 2.429,44 zł na zakup do świetlic materiałów plastycznych, gier i pomocy naukowych.

W okresie wakacji Gminna Komisja zorganizowała 30 dzieciom z rodzin nadużywających alkoholu, rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym darmowy dziesięciodniowy pobyt na kolonii nad morzem oraz dofinansowała półkolonie organizowane przez GOK. Koszt wypoczynku wyniósł 25.900,00 zł.

Ponieważ sport cieszy się wśród młodzieży wielkim zainteresowaniem a piłka nożna w szczególności, młodzież poza świetlicą miała dodatkową możliwość uczestniczenia
w treningach trampkarzy i juniorów. Te zajęcia sportowe prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego o uprawnieniach trenerskich. Ponadto kupowano sprzęt i stroje sportowe do tych zajęć oraz finansowano wyjazdy na rozgrywki i dożywianie. W 2007 roku koszt zajęć, zakupionego sprzętu oraz strojów, wyjazdów i dożywiania wyniósł 13.569,78 zł.

W ramach świetlicowych zajęć sportowych odbyły się także dwie gminne imprezy sportowe: Bieg Wiosny pod hasłem „Uciekamy przed nałogiem” oraz Turniej Tenisa Stołowego. Na organizację obu imprez przeznaczono kwotę 2.575,32 zł.

Dzieci i młodzież wzięły również udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Radiowych, Fundację „Trzeźwy Umysł” z Poznania pod patronatem Ministerstwa Edukacji. Koszt udziału w kampanii wyniósł 1.220,00 zł. . Uczniowie naszych szkół zdobyli ciekawe nagrody za udział w konkursach kampanii, o której pisaliśmy w „Informatorze Gminnym”. Ponadto informację o naszym udziale wraz ze zdjęciami zamieszczono w ogólnopolskim raporcie
z kampanii.

Podsumowując, łącznie na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 151.652,34 zł.Pełnomocnik Wójta

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

mgr Maria Kucińska