Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
( na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną )

Przedmiotowe zezwolenia  dotyczą :

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego   oraz reklam
 4. zajęcie pasa na prawach w celach innych niż  wyżej  wymienione.
   

Organ właściwy do rozpatrzenia  sprawy :

 Wójt Gminy Bobrowniki

Wymagane dokumenty :

 1. Wypełniony formularz  wniosku o wydanie zezwolenia ( co najmniej z 3-miesięcznym  wyprzedzeniem.)    Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
 2. Zarządca  drogi przed udzieleniem zezwolenia wydaje opinię w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego  w której określa warunki i terminy zajęcia pasa.
 3. Zajmujący pas drogowy po otrzymaniu w/w opinii jest zobowiązany na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego przedstawić zarządcy :
  -    projekt sposobu zabezpieczenia  terenu pasa  zgodnie z wymogami  bezpieczeństwa   ruchu drogowego ( zatwierdzony przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem)
  -    projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa ( zatwierdzony  j.w.)
  -   plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.

Opłaty :
Opłata  administracyjna za  zajęcie pasa drogowego :
-  Opłatę o której mowa w p-cie 1 i 4 ustala się jako iloczyn liczby metrów powierzchni  pasa drogowego , stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego (ustalonej uchwałą  Rady Gminy  Bobrowniki) i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.
-  Opłatę o której mowa w p-cie 2 ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego( ustalonej uchwałą  Rady Gminy  Bobrowniki)
-  Opłatę o której mowa w p-cie 3ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub reklamy , liczby dni zajmowania pasa drogowego  i  stawki   opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego( ustalonej uchwałą  Rady Gminy  Bobrowniki )

Miejsce składania dokumentów :
Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna nr 8, sekretariat pokój nr 13

Termin i sposób załatwienia  regulują przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania  Administracyjnego
 
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2000 r. nr 71  poz. 838  z późn.zm. ).

Nazwa referatu  prowadzącego sprawę :
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Numer pokoju :  5

Telefon:  287-78-87  wew.53