Wójt Gminy Bobrowniki

42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących  zasób gminny

położonych w obrębie Rogoźnik przy ul. Zacisze

 

Lp

Obręb

Nr działek

Pow.

w m2

Cena wywoławcza

w zł.

Wadium w zł.

1.

Rogoźnik

k.w. nr 15837

1146/7

1675

58.625,00 netto + 22%VAT

5.900,00

2.

Rogoźnik

k.w. nr 15837

1146/4

1050

36.750 netto + 22%VAT

3.700,00

3.

Rogoźnik

k.w. nr 15837

1146/5

1127

39.445,00 netto + 22%VAT

4.000,00

 

1.Nieruchomości są wolne od obciążeń,

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo  Rogoźnik [R] 31-MN/U Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

2.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,  jeżeli wniosą wadium w gotówce

lub w obligacjach państwowych w wysokości  wskazanej  w  tabeli  do dnia 27 lipca  2006 r. do godz. 14.00  w kasie Urzędu Gminy Bobrowniki pok. nr 18, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8. Przetarg na nieruchomości odbędzie się w dniu 1 sierpnia  2006 r. o godz. 13,00  w siedzibie Urzędu Gminy  pok. nr 19.

Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych   kopertach

z  napisem: „ I Przetarg nieograniczony  - Rogoźnik Zacisze” w terminie do dnia 27 lipca  2006 r. do godz. 14.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach  pok. nr 9.

3.Oferta winna zawierać :

-  Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

-  Datę sporządzenia oferty,

-  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,

-  Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej.

Do oferty  należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

 

4.Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia .

Zwolnienie wadium dla pozostałych oferentów nastąpi w dniu 2 sierpnia  2006 r.

w godz. 9.00 do 14.00  w kasie Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu, Gminy Bobrowniki,

pok. nr 13, tel. ( 032) 287-78-87 wew. 41 i 51.

 

Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                   

 

Wójt Gminy Bobrowniki