WÓJT GMINY BOBROWNIKI

42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8

ogłasza

I pisemny przetarg  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  zasób gminny

w obrębie Wymysłów przy ul. Stawowej

 

 

L.P.

Nieruchomość ozn. nr nr działek

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

1.

80/1

80/2

80/3

81/1

81/2

 

2765

1926

1962

739

5620

65.060,00

6.600,00

 

Nieruchomość objęta jest K.w. Nr 11871 Sądu Rejonowego w Będzinie, jest niezabudowana i nie uzbrojona, wolna od obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Wymysłów [ W ] 2-ZE- Tereny zieleni ekologicznej na terenach zagrożonych potencjalnym zalaniem

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w gotówce lub obligacjach państwowych w wysokości wskazanej w tabeli  do dnia 14 maja 2007 r. do godz. 15,00 w kasie Urzędu Gminy, pok. nr 18, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2007 r. o godz. 11,00  w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, pok. nr 19

Ofertę na zakup nieruchomości  należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem

„ I przetarg na nieruchomość „ Wymyslów „ w  terminie do dnia 14 maja 2007 r. do godz. 15,00

w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki pok. nr 9

Podpisana przez Oferenta oferta winna zawierać :

- Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

- Datę sporządzenia oferty,

- Oznaczenie nieruchomości,

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,

- Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej.

Do oferty  należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia .

Zwolnienie wadium dla pozostałych oferentów nastąpi w dniu 18 maja 2007  r. w godz. 9.00 do 14.00  w kasie Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu, Gminy Bobrowniki,

pok. nr 13, tel. (032) 287-78-87 wew. 41 i 51.

 

Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                            

Wójt Gminy Bobrowniki