WÓJT GMINY BOBROWNIKI

42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8

ogłasza

I pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących zasób gminny w obrębie Bobrowniki przy ul. Gminnej i BocianówDziałki objęte są K.w. nr 29110 Sądu Rejonowego w Będzinie, wolne od obciążeń. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki-sołectwo Bobrowniki [ B ] 16-MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Działka ozn. nr 2845/23 o powierzchni 1340 m2 położona pomiędzy ul. Gminną i Bocianów, uzbrojenie techniczne w bezpośrednim sąsiedztwie działki stanowią sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

Cena wywoławcza 80.400,00 zł , Wadium : 9.000,00 zł


Działka ozn. nr 2845/30 o powierzchni 992 m2 położona przy ul Bocianów , uzbrojenie techniczne brak.

Cena wywoławcza 59.520,00 ., Wadium : 6.000,00 zł


W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w gotówce lub obligacjach państwowych w wysokościach wskazanych wyżej do dnia 17 kwietnia 2008 r. do godz. 14,00 w kasie Urzędu Gminy Bobrowniki, pok. nr 18, 42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8.

Przetargi odbędą się w dniu 21 kwietnia 2008 r. o godz. 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, pok. nr 19.

Oferty na zakup działek należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem „ I przetarg nieograniczony – Bobrowniki , w terminie do dnia 17 kwietnia 2008 r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki, pok. nr 9


Podpisana przez Oferenta oferta winna zawierać :

- Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

- Datę sporządzenia oferty,

- Nr działki na którą składana jest oferta,

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,

- Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej,

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.


Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Zwolnienie wadium dla pozostałych oferentów nastąpi w dniu 22 kwietnia 2008 r. w godz. 9,00 do 14,00 w kasie Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.


Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, Gminy Bobrowniki, pok. nr 13, tel. (032) 287-78-87 wew. 41 i 51.


Wójt Gminy Bobrowniki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wójt Gminy Bobrowniki