Wójt Gminy Bobrowniki

42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8

ogłasza

I pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  stanowiących zasób gminny

 w obrębie Bobrowniki położonych pomiędzy ul. Bocianów i Bażantów

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł netto

Wysokość wadium

w zł

Nr nieruchomości 

Pow. w  m2

1.

2845/17

1000

60.000,0

6.000,0

2.

2845/18

1000

60.000,0

6.000,0

  3.

2845/33

1000

60.000,0

6.000,0

4.

2845/34

1000

60.000,0

6.000,0

5.

2845/35

1000

60.000,0

6.000,0

 

A. Działki  objęte są Księgą wieczystą Nr 29110 Sądu Rejonowego w Będzinie są niezabudowane, nieuzbrojone, wolne od obciążeń.

 Przeznaczone w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki [B] 16-MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

B. Warunki uczestnictwa w przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w gotówce na konto Urzędu Gminy Bobrowniki  45 8438 0001 0000 0143 2016 0004.

lub w obligacjach państwowych w kasie Urzędu w wysokości wskazanej  w kolumnie 5  tabeli

do dnia  8 października 2008  r.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek. 

Przetargi na nieruchomości odbędą się w dniu 13 października 2008 r o godz. 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy ul. Gminna 8, Bobrowniki , pok. nr 19,

Ofertę na zakup nieruchomości  należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie

z  napisem: „I Przetarg nieograniczony  - Bobrowniki ” w terminie do dnia                      8 października 2008  r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach  pok. nr 9.

C. podpisana przez oferenta oferta winna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną,

2. Datę sporządzenia oferty,

3. Nr nieruchomości na którą składana jest oferta

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń,

4. Oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyższa od ceny wywoławczej.

Do oferty  należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia .

Pozostałym oferentom wadium zwrócone zostanie w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( DZ. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 )

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu, Gminy Bobrowniki,

pok. nr 13, tel. 287-78-87 wew. 41 i 51

                                                                                               

Wójt Gminy Bobrowniki