Sprawozdanie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

z realizacji zadań i wykonania planu finansowego oraz określenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2005 r.

 

 

Niniejsze sprawozdanie jest próbą przedstawienia złożonej, wieloaspektowej działalności Ośrodka w 2004 r. Zawiera informację o realizacji zadań i wykonania planu finansowego
w  
zakresie:

̶            pomocy społecznej

̶            świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Wszechstronna analiza tych zagadnień pozwoli zapewne na ocenę pracy Ośrodka
za 2004 r., a jednocześnie będzie podstawą określenia potrzeb Ośrodka i priorytetów działania
w 2005 r.

 

 I.      Pomoc społeczna

 

1.    Zmiany podstaw prawnych w 2004 r.

Od 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DZ. U. Nr 64 poz. 583), która porządkuje funkcjonowanie obszaru pomocy społecznej. Ustawa jest aktem przejrzystym, a jej postanowienia dostosowują prawo pomocy społecznej do innych dziedzin prawa, a szczególnie przepisów w związku z integracją Polski z Unią Europejską.

Nowa ustawa wprowadziła szereg nowych zmian prawnych, które poszerzają liczbę zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a najistotniejsze z nich to:

̶            opracowywanie i realizacja gminnej strategii i integracji problemów społecznych

̶            tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

̶            przyznawanie i wypłacanie zasiłku okresowego

̶            kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ustawa wprowadza nowe kryteria, uprawniające do świadczeń pieniężnych
i w naturze, tj. 316,00 zł na członka rodziny, a 461,00 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Pewnym nowum w ustawie są przepisy ustanawiające kontrakt socjalny – zawierający wzajemne zobowiązania pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym.

Zgodnie z nową ustawą Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne
w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, który udzielił Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Na mocy nowej ustawy Rada Gminy uchwaliła 3 projekty uchwał przedłożone przez Ośrodek, a dotyczące: usług opiekuńczych, dożywiania dzieci w szkołach, sprawiania pogrzebu przez gminę.

Oceniam, że nowa ustawa o pomocy społecznej otwiera nowe możliwości, stawia większe wymagania, stanowi zarazem kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej.

 

II.      Praca socjalna a problemy społeczne

 

W 2004 r. mapa problemów społecznych w naszej gminie nie uległa istotnym zmianom.
Nadal podstawowym problemem społecznym gminy jest bezrobocie. Stopa bezrobocia
w powiecie będzińskim przekroczyła 24%, a w naszej gminie 19%. Biorąc pod uwagę bezrobocie ukryte nigdzie nie rejestrowane należy przypuszczać, że realna stopa bezrobocia jest znacznie wyższa.

Od trzech lat bezrobocie w naszej gminie utrzymuje się na podobnym poziomie,
co obrazuje poniższa tabela:

 

Lp.

Dane o bezrobotnych

XII–2002

XII–2003

XII–2004

1.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP, w tym:

§         bez prawa do zasiłku

§         z prawem do zasiłku

§         liczba kobiet w stosunku do ogółu bezrobotnych

 

759

605

154

443

 

791

636

155

449

 

775

642

133

445

2.

Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo

18,97%

19,77%

19,37%

 

Szacuje się, iż w gminie Bobrowniki na ogólną liczbę ludności jest około 4 tysiące osób aktywnych zawodowo, tj. pracujących i bezrobotnych. Dane procentowe dot. stopy bezrobocia są więc danymi szacunkowymi.

Bezrobocie nadal było najczęstszą przyczyną przyznawania świadczeń finansowych
i w naturze. Niepokojącym jest zjawisko zwiększającego się wnioskowania o pomoc finansową rodzin, w których żadna z osób nie posiada pracy. Ośrodek nie ma wpływu na tworzenie miejsc pracy, ale podejmuje szereg działań i inicjatyw służących łagodzeniu skutków tego problemu. Ośrodek pośredniczy w wyszukiwaniu i kierowaniu osób bezrobotnych do robót publicznych, prac interwencyjnych i innej pracy. W wyniku tego pracę otrzymało 19 osób.

Dzięki współpracy Ośrodka z PUP w Będzinie – w styczniu 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy zorganizowano spotkanie osób bezrobotnych z doradcą zawodowym w ramach Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2003–2006. Spotkanie to poprzedzone było szeroko zakrojoną akcją informacyjno-propagandową. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób bezrobotnych, którym udostępniono aktualne oferty pracy oferowane przez PUP. Na wniosek uczestników – spotkania te będą kontynuowane.

Inne formy pomocy dla bezrobotnych to: kierowanie do psychologa osób długotrwale pozostających bez pracy, pomoc przy pisaniu podań, pism, CV, informowanie o ofertach pracy, kursach przekwalifikowań, pośredniczenie w rozmowach z pracodawcami. Działania te pomogły klientom znaleźć pracę lub nie stracić nadziei na jej otrzymanie

Problem alkoholowy – to obok bezrobocia poważny problem społeczny, który współistnieje z takimi zjawiskami jak ubóstwo, przemoc w rodzinie. Alkoholizm utrwala
i pogłębia w/w zjawiska, często jest ich przyczyną. Problem ten w istotny sposób komplikuje współpracę z klientem i jego rodziną, często istnieje realna groźba zmarnotrawienia udzielonej pomocy. Dlatego też Ośrodek warunkował przyznanie pomocy, zobowiązując klienta do współpracy z psychologiem, podjęciem dobrowolnego leczenia odwykowego, współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ubiegłym roku, aby nie dopuścić do zmarnotrawienia pieniędzy, zasiłki odbierały osoby z dalszej rodziny, a coraz częściej osobom uzależnionym wydawane były bony żywnościowe. Daje to gwarancje zgodnego z potrzebami rodziny wydatkowania zasiłku. Problem alkoholowy jest trudny do rozwiązania,
a mają na to wpływ m.in. liberalne przepisy prawne i stereotypowe przyzwolenie społeczne.

Przemoc w rodzinie – jak wynika z prowadzonych statystyk przemoc występuje najczęściej w rodzinach z problemem alkoholowym. Przemoc fizyczna powoduje głębokie szkody w osobowości i psychice osoby poszkodowanej. Punkt konsultacyjny działający przy Ośrodku – przyjmuje wnioski, prowadzi doradztwo prawne, psychologiczne oraz ostatnio mediacje ze wszystkimi członkami rodziny, co daje dobre efekty. W sytuacjach,
gdy wyczerpane zostaną możliwości Ośrodka, sprawa dotycząca przemocy zgłaszana jest Policji, w Sądzie Rodzinnym lub Prokuraturze. Dużym problemem jest tzw. szara strefa przemocy dot. rodzin, w których przemoc istnieje, ale nie jest ujawniana.

W ubiegłym roku zaobserwowano wzrost otwartości na podejmowanie problemu
i jego rzeczywistego rozwiązania. Coraz częściej osoby obce, sąsiedzi, szkoły informują
o możliwości istnienia w rodzinie przemocy. Każdy telefon czy anonimowa informacja powoduje natychmiastową interwencję socjalną w rodzinie, nierzadko z policją lub kuratorem zawodowym.

Narkomania – uzależnienia są istotnym powodem marginalizacji części społeczeństwa gminy. Od trzech lat nastąpił jednak istotny wzrost osób uzależnionych od narkotyków, posiadających je i handlujących nimi. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych do 30 roku życia. Wykryte przez organy ścigania naruszanie ustawy o narkomanii dają niepełny obraz problemu, którego skala jest nieporównywalnie wyższa. Na terenie gminy podejmowane są działania
w celu rozwiązywania tego potęgującego się problemu. Są to na razie działania
o charakterze profilaktyczno-zapobiegawczym jak szkolenia rodziców, spotkania specjalistów z uczniami gimnazjum, które organizowane i finansowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rezultaty są nikłe. Aby jednak ograniczyć skalę zjawisk, trzeba będzie podjąć bardziej wszechstronne i radykalne współdziałania z instytucjami specjalistycznymi i nie tylko.

Kolejny problem to ubóstwo, obejmujący coraz większy procent społeczności gminy.
W roku 2004 nastąpił wzrost o 40 % liczby rodzin, którym przyznano pomoc z tytułu ubóstwa. Narastanie tego zjawiska nie zawsze wiąże się z patologią czy dysfunkcją rodziny, często jest wynikiem niezaradności życiowej, braku inicjatywy, motywacji. Niepokój budzi fakt, że świadczeniobiorcami z tego tytułu są młode małżeństwa pozbawione pomocy
i wsparcia ze strony rodziny.

Kryzys rodziny – występowanie w/w problemów społecznych uderza niewątpliwie
w stabilność i spójność rodziny, wywołuje konflikty i nieporozumienia, często prowadzi do zaniedbań wobec małoletnich dzieci. W ubiegłym roku zanotowano zwiększenie się liczby rozwodów, separacji. Badania własne Ośrodka potwierdzają zwiększenie liczby osób zgłaszających się po pomoc w sporządzeniu pozwów rozwodowych, o separację, alimenty. Niepokojący jest fakt, że coraz częściej zgłaszają się do Ośrodka osoby samotne (rozwiedzione, w trakcie rozwodu, separacji prawnej i faktycznej) – szacunkowo 1/3 wszystkich klientów.

Fakt ten dobitnie wskazuje, że nastąpiło osłabienie rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Największą grupę rodzin korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny dysfunkcjonalne tzn. te, które wykazują poważne nieprawidłowości w zaspakajaniu potrzeb biologicznych i psychospołecznych członków tej rodziny, a zwłaszcza dziecka (dzieci). Liczba rodzin patologicznych w stosunku do ogółu korzystających z pomocy stanowi 11,05%. Rodziny te jednak stanowią zagrożenie dla istniejącego ładu społecznego z kilku powodów: wchodzenie w konflikt, odrzucanie podstawowych wartości i norm społecznych, dzieci wychowywane
w tych rodzinach powielają aspołeczne wzorce postaw i zachowań.

W ubiegłym roku rozszerzono zakres współpracy z Sądem Rodzinnym w Będzinie poprzez stały kontakt pracowników socjalnych z kuratorami tak zawodowymi, jak
i społecznymi. Niejednokrotnie podejmowane są wspólne działania na rzecz skutecznej pracy
z rodziną.

W ubiegłym roku nadzorem kuratora dla nieletnich objętych było 20 rodzin,
a dozorem kuratora dla dorosłych 52 osoby. Tylko w 2004 r. umieszczono w Domach Dziecka
7 dzieci z terenu gminy. Rozpad rodziny ma tendencje wzrostową pomimo wielu inicjatyw, działań na rzecz wspomagania dzieci i rodzin.

Ośrodek był miejscem poradnictwa, wsparcia, informacji i konsultacji. Zakres wszechstronnej pomocy jest wyznaczony przez indywidualne potrzeby klientów Ośrodka i ich rodzin. Niematerialne formy pomocy otrzymało w ubiegłym roku 848 osób, w tym:

̶            poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne, rodzinne – 294

̶            interwencja kryzysowa – 17

̶            praca socjalne – 537.

Zasygnalizowane w znacznym uproszczeniu problemy społeczne występujące
w naszej gminie, obligują pracowników socjalnych do angażowania się w problemy swoich klientów. Priorytetem w prowadzonej pracy socjalnej jest dobro rodziny, a zwłaszcza dziecka.

 

       III.      Zadania akcyjne, nowe inicjatywy realizowane przez Ośrodek w 2004 r.

 

1.     Akcja „Zima” – koordynatorem akcji z upoważnienia Wójta Gminy był Kierownik Ośrodka. Zostały wystosowane apele o włączenie się do akcji pracowników służby zdrowia, oświaty, sołtysów, Policji, Parafii Rzymsko-Katolickich. Akcja zyskała pełne poparcie społeczne. Wszystkim potrzebującym zapewniono opał, ciepłą odzież. Akcja jest kontynuowana, dotychczas nie zanotowano przypadków zamarznięć lub poważnych odmrożeń.

2.     Program „Bezdomność” celem akcji było zabezpieczenie osobom bezdomnym miejsc             w noclegowniach oraz dotarcie do osób zagrożonych bezdomnością. Dwie osoby skierowano do Schroniska dla Bezdomnych w Będzinie-Łagiszy. Ośrodek prowadził również działania informacyjno-profilaktyczne.

3.     Ośrodek realizował Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” poprzez współpracę
z 12 szkołami (również z poza terenu naszej gminy). Na 338 dzieci korzystających
z posiłków w szkole 102 otrzymało pomoc finansową na pokrycie kosztów obiadów.

4.     Po otrzymaniu oferty z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach – Ośrodek wytypował 10 dzieci, które skorzystały z bezpłatnych kolonii letnich. Ośrodek zadbał              o zabezpieczenie dzieci w odzież i niezbędne rzeczy osobiste.

5.     Na wniosek Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej Ośrodek włączył się
w kampanię informacyjną dotyczącą zasad pobytu Polaków w Wielkiej Brytanii. Ośrodek wsparł kampanię poprzez wyeksponowanie plakatów, kart informujących o infolinii.

6.     Program „Wyprawka szkolna” – pomimo, iż był realizowany przez Gminny Zespół Oświaty to Ośrodek włączył się aktywnie w typowanie dzieci uprawnionych do tej formy świadczenia.

7.     Na wniosek Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ośrodek wytypował 26 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych lub patologicznych na kolonie letnie. Rodziny te otrzymały pomoc finansową na wyposażenie związane z wyjazdem.

8.     Ośrodek złożył deklarację udziału w Stowarzyszeniu „AUXILIO VENIRE Jesteśmy                z Wami – Bądźcie z Nami”. Stowarzyszenie działa w Częstochowie, a powstało na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Zasadniczy cel stowarzyszenia to udział                   w budowie silnego lobby, dobrego imienia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
w Polsce.

9.     Dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           w Katowicach 1 osoba otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego.

10. Na wniosek Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Będzinie oraz Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Będzinie Ośrodek włączył się w akcję informacyjno-doradczą dotyczącą stypendiów dla uczniów naszej gminy. W tym zakresie wydano 40 wniosków, interweniowano w szkołach, informowano o terminach i zasadach przyznawania stypendium.

11. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie – pracownik socjalny ośrodka był członkiem zespołu powołanego do opracowania Powiatowego Programu na Rzecz Osób niepełnosprawnych. Ten sam pracownik został przeszkolony z zakresu „Diagnoza
i interwencja kryzysowa – czyli pomoc po traumatycznych wydarzeniach życiowych”, uzyskując certyfikat.

Kierownik Ośrodka na zaproszenie Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Zapobiegania AIDS był uczestnikiem obchodów Światowego Dnia AIDS w Katowicach, a na zaproszenie Starosty Będzińskiego brał udział w oficjalnym otwarciu Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” w Będzinie-Łagiszy.

 

 

 

IV. REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

 

Budżet OPS zatwierdzony uchwałą Rady Gminy na 2004 r. wynosił ogółem:

   575 326,00 zł

w tym z:

Ø      zadań własnych                                                                                              316 596,00 zł

Ø      zadań zleconych                                                                                            258 730,00 zł

 

W trakcie roku Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń zmieniających budżet OPS, po czym na dzień 31.12.2004 r. wynosił on ogółem                                                                                     1 138 098,00 zł

w tym z:

Ø      zadań własnych                                                                                              316 596,00 zł

Ø      zadań zleconych                                                                                            714 364,00 zł

Ø      dotacji do zadań własnych                                                                                  107 138,00 zł

 

Zwrot niewykorzystanych dotacji                                                                                    69 139,71 zł

z:

Ø      zadań własnych                                                                                                 29 392,30 zł

Ø      zadań zleconych                                                                                                37 218,98 zł

Ø      dotacji do zadań własnych                                                                                         2 528,43 zł

 

Na realizację powierzonych zadań wydatkowano kwotę ogółem                          1 068 958,29 zł

co stanowi 93,92 % planu po zmianach.

 

                   I.      Zadania własne wraz dotacją do zadań własnych                                  391 813,27 zł

 

.

 

Liczba świadczeń

       Kwota

1.

Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

 

158 239,69 zł

 

ubranie

38

6 530,00 zł

 

schronienie

1

300,00 zł

 

zdarzenie losowe

1

500,00 zł

 

zasiłki specjalne celowe

18

4 440,00 zł

 

żywność, opał, leki

370

92 030,00 zł

 

wyjazdy śródroczne

4

1 200,00 zł

 

zasiłki okresowe

261

21 148,57 zł

 

posiłek (dożywianie dzieci w szkołach)

13 888

24 795,10 zł

 

usługi opiekuńcze

871

3 471,60 zł

 

Domy Pomocy Społecznej

3

3 824,42 zł

2.

Utrzymanie Ośrodka

 

233 573,58 zł

 

                 II.      Zadania zlecone                                                                        677 145,02 zł

w tym:

1.

Świadczenia rodzinne

 

 

 

Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne

5 235

 498 021,82 zł

 

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych

73

9 970,36 zł

 

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

 

 

15 111,62

 

Wydatki inwestycyjne

 

11 039,00 zł

2.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

146

4 207,58

3.

Zasiłki

 

 

 

Zasiłki stałe I-IV

79

14 630,00 zł

 

Zasiłki stałe wyrównawcze I-IV

41

18 783,31 zł

 

Zasiłki stałe od V.2004

174

38 119,26 zł

 

Ochrona macierzyństwa I-VI 2004

35

10 127,86 zł

 

Zasiłki pielęgnacyjne

14

2 001,65 zł

4.

Składki na ubezpieczenie społeczne I-IV

 

66

4 757,56 zł

5.

Utrzymanie Ośrodka

 

50 375,00 zł

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej lub

w naturze w poszczególnych sołectwach.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba rodzin

Osoby

%

Ludność

1.

Bobrowniki

49

141

4,8

2 925

2.

Rogoźnik

74

210

7,5

2 778

3.

Dobieszowice

25

68

3,6

1 883

4.

Sączów

22

62

4,4

1 419

5.

Siemonia

13

35

3,9

892

6.

Twardowice

9

21

5,4

386

7.

Wymysłów

6

14

2,5

568

8.

Myszkowice

7

11

3,0

366

Ogółem:

205

562

5,0

11 217

 

Powody przyznania pomocy

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób  w rodzinach

Ubóstwo

141

424

Bezdomność

4

12

Potrzeba ochrony macierzyństwa

35

160

Bezrobocie

159

512

Niepełnosprawność

60

150

Długotrwała choroba

67

164

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem

29

96

w tym:          rodziny niepełne

26

76

                     rodziny wielodzietne

3

20

Alkoholizm

19

45

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

3

7

Zdarzenie losowe

1

2

 

Przyznane środki finansowe tak z budżetu państwa jak i z budżetu gminy pozwoliły na realizowanie zadań ustawowych Ośrodka. Przyznany budżet w roku ub. umożliwił pozytywne rozpatrzenie niemal wszystkich wniosków osób uprawnionych. Ośrodek wydał 733 decyzje
w tym
2
decyzje odmowne. Potwierdzeniem prawidłowości działań Ośrodka jest fakt, iż żadna wydana decyzja nie została zmieniona ani uchylona przez organ odwoławczy.

Realizacja powierzonych Ośrodkowi zadań nie byłaby możliwa bez realnego wsparcia                       i zrozumienia ze strony władz samorządowych naszej gminy.

 

V. Realizacja świadczeń rodzinnych w 2004 r.

 

            Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 288 z dnia 30 grudnia 2003 r., poz. 2255) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Ustawa weszła w życie z dniem
1 maja 2004r.

Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Decyzją Wójta Gminy zadanie to zostało przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

System świadczeń rodzinnych utworzony został jako system pozaubezpieczeniowych świadczeń socjalnych. Celem reformy systemu pomocy rodzinie wprowadzonej przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest przy tym stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.

Na nowy system składają się zasiłki rodzinne, siedem dodatków do nich oraz świadczenia opiekuńcze.

Zadanie to jest przejmowane etapowo. W pierwszym etapie trwającym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Ośrodek przyznawał i wypłacał zasiłki rodzinne i opiekuńcze wszystkim uprawnionym osobom, które nie pobierają świadczeń w zakładach pracy i zakładach emerytalno-rentowych, w tym zwłaszcza bezrobotnym zarejestrowanym w PUP.

Pomimo że ustawa wchodziła w życie w miesiącu maju to Ośrodek rozpoczął prace przygotowawcze dwa miesiące wcześniej. Poczyniono starania o prawne, organizacyjne, lokalowe i personalne przygotowanie się do przejęcia zadania.

Kompletne wnioski składane do Ośrodka były na bieżąco rozpatrywane, ewidencjonowane komputerowo – co pozwoliło na wydanie wszystkim uprawnionym decyzji administracyjnych oraz terminową wypłatę świadczeń w miesiącu maju. Należy podkreślić,
iż wpływ na dotrzymanie terminu miała sprawność organizacyjna wszystkich pracowników Ośrodka. W okresie od V do XII wydano 554 decyzje administracyjne.

Przejęcie przez Ośrodek realizacji zadania początkowo budziły kontrowersje, ale w ciągu roku sytuacja unormowała się. Klienci w większości są zadowoleni tak z możliwości uzyskania rzetelnych informacji, jak i sposobu załatwienia ich spraw.

            Bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych komplikują częste zmiany podstaw prawnych. Ustawa, pomimo że obowiązuje od 1 maja 2004 r., była już trzykrotnie nowelizowana.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 568 235,00 zł, a wydatkowano kwotę 534 142,80 zł, tj. 94 % z przeznaczeniem na:

 

  1. wypłatę świadczeń rodzinnych według poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj zasiłku

Liczba osób

Kwota

1.

zasiłek rodzinny

258

127 469,00

2.

dodatek do zasiłku rodzinnego,

w tym z tytułu:

X

306 148,82

2.1

urodzenia dziecka

12

6 000,00

2.2

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego

33

77 318,40

2.3

samotnego wychowywania dziecka

89

180 640,42

2.4

kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego w tym:

13

6 340,00

2.4.1

do 5 roku życia

1

250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.4.2

powyżej 5 roku życia

12

6 090,00

2.5

rozpoczęcia roku szkolnego

164

20 610,00

2.6

pokrycia wydatków związanych z dojazdem

do miejscowości, w której znajduje się szkoła

75

15 240,00

3.

zasiłki pielęgnacyjne

31

30 384,00

4.

świadczenia pielęgnacyjne

11

34 020,00

RAZEM

300

498 021,82

 

2.      opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 9 970,36 zł.

3.      obsługę świadczeń rodzinnych otrzymano kwotę 15 121,00 zł, z czego wydatkowano 15 111,62 zł, co stanowi 99,94 %.

4.      wydatki inwestycyjne otrzymano 11 039,00 zł, z czego zakupiono 2 komputery                 i drukarkę na łączną kwotę 11 039,00 zł.

 

VI. Struktura zatrudnienia i organizacja pracy ośrodka

 

W roku 2004 roku liczba pracowników Ośrodka nie uległa zmianie – 7 pracowników realizowało powierzone im zadania tak z zakresu pomocy społecznej, jak i świadczeń rodzinnych. Mając na uwadze fakt, że prawidłowa i skuteczna działalność ośrodka uzależniona jest w znacznym stopniu od profesjonalnie przygotowanej kadry i osobistego zaangażowania
w realizację swoich obowiązków, trzech pracowników podnosi swoje kwalifikacje zawodowe studiując socjologię o specjalności praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W roku 2004 pracownik socjalny uzyskał tytuł licencjata w zakresie praca socjalna,  a pracownik administracyjny – tytuł zawodowy – technik ekonomista o specjalności rachunkowość i finanse. Pozostałe osoby posiadają wyższe wykształcenie, które jest zgodne
z wymogami ustawowymi.

Pracownicy socjalni byli uczestnikami wielu szkoleń, konferencji, sympozjów – które miały na celu aktualizowanie wiedzy merytorycznej, prawnej, obsługi programów komputerowych. Ze zdobytą wiedzą uczestnik szkolenia zapoznaje na bieżąco pozostałych pracowników w ramach szkoleń wewnętrznych.

Ośrodek dwukrotnie występował do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
o skierowanie do pracy w Ośrodku bezrobotnych absolwentów. Dzięki temu staż absolwencki odbyły dwie osoby bezrobotne.

W związku z przekazaniem do realizacji nowego zadania – świadczeń rodzinnych, Wójt Gminy po remoncie i modernizacji przekazał Ośrodkowi dodatkowy pokój wraz
z umeblowaniem. Wypłaty świadczeń nie tylko rodzinnych są dokonywane od ubiegłego roku
w nowo zamontowanej kasie. Podjęte działania ze strony Wójta Gminy poprawiły sprawność organizacyjną Ośrodka, co w dużym stopniu miało wpływ na poprawę obsługi klientów.

W roku 2004 zgodnie z zatwierdzonym planem zakupiono nowe oprogramowanie Windows 2003 Polish na serwer i 8 stacji roboczych, co przyczyniło się do sprawnego zarządzania zasobami informatycznymi. Ponadto zakupiono do obsługi świadczeń rodzinnych:

-        2 komputery

-        2 zasilacze

-        1 drukarkę HP laserową

-        program komputerowy „SI Syriusz świadczenia rodzinne -Familia”.

Dwóch pracowników uzyskało zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu obsługi nowego programu.

W ubiegłym roku zgodnie z zaleceniami Wydziału Polityki Społecznej dokonano oceny stanu i efektywności udzielanej pomocy. Każdy z pracowników dokonał oceny swej pracy –
ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób, które usamodzielniły się i nie są już klientami pomocy społecznej.

Nowe zadanie wpłynęło również na zmianę zakresów czynności pracowników, które zostały poszerzone o nowe obowiązki i uprawnienia.

 

VII.        Potrzeby Ośrodka na 2005 r.

 

W celu realizacji zadań własnych i zleconych oraz przyjętego Uchwałą Rady Gminy budżetu Ośrodek przedstawia plan potrzeb i zamierzeń na 2005 r.:

̶            współudział Kierownika Ośrodka w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii
i integracji

̶            powołanie w Ośrodku trzyosobowego zespołu w celu opracowania gminnego programu systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną

̶            przedłożenie Radzie Gminy projektów uchwał dotyczących zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe
i zasiłki celowe oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

̶            planuje się zatrudnienie pracownika na pełny etat do obsługi świadczeń rodzinnych
i opiekuńczych w związku z przejściem Ośrodka do drugiego etapu realizacji świadczeń (przewidywana liczba klientów – około 1 800).

̶            w ramach podnoszenia kwalifikacji trzech pracowników socjalnych planuje rozpocząć:
I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej i studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.