Sprawozdanie finansowe z działalności    

Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach za rok 2005

( wyciąg )

 

Sporządzony bilans GOK Bobrowniki na dzień 31.12.2005 zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 369 225,34 zł a  rachunek  zysków i strat zamyka się zyskiem w wysokości 2 979,12 zł.

Zysk bilansowy po zatwierdzeniu przez Radę Gminy zostanie przeksięgowany na fundusz instytucji kultury.

 

Wykazana wartość środków trwałych w kwocie 327194,27 zł wyceniona jest wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Wartość brutto środków trwałych stanowi kwotę 405 667,73 zł.

 

Za 2005r. koszty działalności  operacyjnej zostały poniesione   w wysokości 864283,80zł z czego 642316,12zł w działalności Ośrodka Kultury oraz 221 967,68 zł w działalności bibliotek.

Koszty  te  zostały  pokryte  otrzymaną  dotacją   podmiotową  z  budżetu Gminy w łącznej wysokości 781 000,00 zł. z czego 570 000,00 zł na działalność Ośrodka Kultury oraz  211000,00zł na  działalność    bibliotek oraz  dotacją  z  Ministerstwa  Kultury  w wysokości 9400,00zł z przeznaczeniem na  zakup  książek. 

Ponadto  uzyskano  przychody  własne  ze  sprzedaży  usług         w wysokości 62106,83 zł  pozostałe   przychody    operacyjne    w wysokości 16918,51 zł  oraz   darowizny w bibliotekach 

w wysokości 2 041,10 zł.

 

Gminny Ośrodek Kultury ponosił wydatki osobowe i rzeczowe związane ze swoją działalnością.

Między innymi :

-koszty zużycia energii  elektrycznej, gazu, wody oraz zakupu   

i transportu opału jak węgiel i koks wyniosły 74748.46 zł.

-wydatki związane z wydawaniem gazety samorządowej „Informator Gminny” poniesiono w wysokości 24499,49 zł. a uzyskane wpływy ze sprzedaży „Informatora”  oraz  przychody  z   tytułu   reklam        i ogłoszeń  umieszczonych w  „Informatorze”  wyniosły 9939,37  . 

-koszty   związane   z    organizacją       imprez    kulturalnych   środowiskowych i gminnych tj. koszty dekoracji, zakupu nagród na organizowane konkursy, opłatę jury, wykonywanie koncertów, nagłośnienie, oświetlenie itp. zostały poniesione w wysokości 71 254,06 zł. Przychody uzyskane z tytułu odpłatności, współorganizacji  oraz darowizn  od    sponsorów   wyniosły   kwotę 40 551,52 zł. 

-wydatki związane z zespołami działającymi w domach kultury tj. koszty przewozu zespołów na występy oraz opłaty akredytacji za udział                 w przeglądach, opłaty wynagrodzeń instruktorów, zakupu strojów i  części  do  instrumentów   muzycznych  zostały  poniesione               w wysokości 41 742,66 zł. Przychody uzyskane z występów zespołów wyniosły kwotę 2 800,00 zł.

-kwota 29 010,38 zł. to koszty usług remontowych. W ramach tych usług wykonano następujące roboty:

a)wymiana okien w ilości 15 sztuk w Domu Kultury i Bibliotece w Bobrownikach                                                                     

b) wymiana   okien    w    ilości   18   sztuk    w    Domu    Kultury  i   Bibliotece w  Siemoni                                                                          

c)wymiana okna w Domu Kultury  w Sączowie                                                    

d) uzupełnienie    tynku   na   ścianie   frontowej  i   bocznej   w  Domu   Kultury w Bobrownikach                                                                   

e) modernizacja      instalacji           elektrycznej        w          Domu Kultury w Dobieszowicach                                                             

f) naprawa       kotła        grzewczego       CO           w        Domu  Kultury w Siemoni.

 

- kwota 8 394,21zł  została przeznaczona na wyposażenie placówek.

W jej ramach zakupiono :

a) aparat fotograficzny,  skaner , kamerę cyfrową dla potrzeb Informatora Gminnego

b) piec elektryczny, czajnik elektryczny, pralkę automatyczną do Domu Kultury w Sączowie

c) piec gazowy co. do świetlicy w Rogoźniku

d) regały biblioteczne i stolik pod komputer do biblioteki w Bobrownikach.                                                                          

 

- Kwota 25 972,21 zł. dotyczy zakupu książek do bibliotek z czego kwota  14 693,11    dotyczy  zakupu  z dotacji Urzędu Gminy, kwota 9 400,00 zł dotyczy zakupu z dotacji Ministerstwa Kultury. Ogółem dla   wszystkich   bibliotek   zakupiono   1174   woluminów.   Ponadto z darowizn otrzymano 121 woluminów na łączną kwotę 1879.10 zł.

 

- Kwota  2837,57  dotyczy  prenumeraty czasopism do czytelni  w bibliotekach.

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Bobrownikach – Teresa Niedbała