Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Bobrowniki

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej -Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

                                                                             

 

Uchwała nr XXXVII/278/06

Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 29 maja 2006r.

 

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki 

               organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

 

 

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skargi Pana Leona Orawiec zam. w Rogoźniku, wniesionej w dniu 19 kwietnia  2006r. ustnie do protokołu w Biurze Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, której przedmiotem są zarzuty dotyczące realizacji zadań określonych przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy w Bobrownikach

uchwala

 

§ 1

 

Uznać skargę za bezzasadną.

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 19 kwietnia 2006r. Pan Leon Orawiec zamieszkały w Rogoźniku wniósł w Biurze Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  skargę ustną   do protokołu, w której postawił zarzuty :

-          nieprawnego (jego zdaniem) pobieranym podatkiem za sprzedaż wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach,

-          pobieranie dodatkowej opłaty za odczyt wodomierza przez pracowników Zakładu.

Organ, do którego skargę wniesiono przekazał ją w dniu 27 kwietnia br. do rozpatrzenia Radzie Gminy Bobrowniki zgodnie z właściwością ustaloną w art.229 pkt 3 ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Na podstawie obowiązujących przepisów dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, pisemnego wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, przedłożonych kserokopii umowy  o zaopatrzenie w wodę  i odprowadzanie ścieków oraz faktur wystawionych przez Zakład Panu Leonowi Orawcowi  stwierdza się, że :

1/ Nieruchomość Pana Leona Orawca podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Z wymienionym Zakładem zawarta została umowa o zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków nr R/NAR/144 z dnia 16.09.05r.

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

oraz  ich zatwierdzanie określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z przytoczonym przepisem oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku  zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzenie wysokości opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki następuje uchwałą Rady Gminy w Bobrownikach.

Taryfy ustalane są na okresy roczne.

Rada Gminy Bobrowniki  uchwała nr XXV/183/05 z dnia 25 lutego 2005r. zatwierdziła taryfy na okres od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia 31 marca 2006r.

Obowiązujące taryfy składają się z następujących elementów :

-          cena 1 metra sześciennego dostarczanej wody – 3,22zł + 0,22zł ( 7%Vat)

-      cena 1 metra sześciennego odebranych ścieków (ilość odpowiadająca ilości dostarczanej wody)  2,62zł +0,18zł ( 7%Vat )

-      opłata za posiadany wodomierz o średnicy 20,00mm  - 1,84zł + 0,13zł (7%Vat).

Podatek Vat doliczany jest do ceny wody, ścieków i opłaty za wodomierz na podstawie  § 2 pkt 9, 10 i 11 przytoczonego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Wysokość podatku Vat wynika z kolei z  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999r.   w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz  o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245) i wynosi 7%.

Zakład wystawił następujące faktury w roku 2005 i w 2006 za świadczone usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na nazwisko Leon Orawiec :

-          nr SZ/326/05                  z dnia 24 .01 2005r.

-          nr SZ/1490/05                z dnia 16.03.2005r.

-          nr SZ/2685/05                z dnia 18.05.2005r.

-          nr SZ/4123/05                z dnia 14.07.2005r.

-          nr SZ/5508/05                z dnia 20.09.2005r.

-          nr FV/1724/05                z dnia 18.10.2005r.

-          nr SZ/6738/05                z dnia 14.11.2005r.

-          nr SZ/334/06                  z dnia 20.01.2006r.

-          nr SZ/1465/06                z dnia 17.03.2006.

Wszystkie faktury zawierają ceny i opłaty zgodne z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy. Nie potwierdzono pobierania dodatkowych opłat przez inkasenta za odczyt wodomierza. Wszystkie  faktury ( za wyjątkiem faktury z pozycji nr 6) zapłacone zostały u inkasenta w dniu ich wystawienia. Dotychczas Pan Leon Orawiec nie wnosił żadnych zastrzeżeń co do obsługi inkasenta i zasadności wystawianych faktur.

Ponadto stwierdza się, że Panu Leonowi Orawiec udzielono bardzo szczegółowych wyjaśnień w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach a także w czasie bytności u Wójta Gminy w kwestii naliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, co miało miejsce przed złożeniem skargi w Biurze Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Ponieważ zarzuty zawarte w skardze nie potwierdziły się dlatego skargę uznano za bezzasadną.

 

§ 2

 

Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Bogdan Brzozowski

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wacława Kocot
Data wprowadzenia:2006-06-01 09:48:55
Opublikował:Wacława Kocot
Data publikacji:2006-06-01 09:48:55
Ostatnia zmiana:2009-12-12 18:26:50
Ilość wyświetleń:2560
Urząd Gminy Bobrowniki
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij