UCHWAŁA NR XXVIII/199/05

RADY GMINY w BOBROWNIKACH

z dnia 25 maja 2005 r.

 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki.

 

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami).

 

 

RADA GMINY w BOBROWNIKACH

stwierdza:

        Regulacje zawarte w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki są zgodne z głównymi celami i kierunkami rozwoju Gminy, zawartymi     w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki.

 

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8, art.15, art.20 ust.1, art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bobrowniki  nr II/15/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia      do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki   w granicach administracyjnych sołectwa Bobrowniki

 

                                                           RADA GMINY w BOBROWNIKACH

uchwala co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 

         Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki               w granicach administracyjnych sołectwa Bobrowniki.

 

§ 2

 

        Plan, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Bobrownikach nr II/15/2002 z dnia 11 grudnia 2002r., obejmuje obszar w granicach administracyjnych sołectwa Bobrowniki.

        Granice obszaru opracowania zostały określone na rysunkach planu w skali 1:2000.

 

                                                                                            § 3

 

1.        Rysunek planu - załącznik nr 1, stanowi integralną część niniejszej uchwały.

1)          Rysunek planu opracowany w skali 1:2000, na mapach katastru gruntów i budynków, obowiązuje zgodnie z objaśnieniami i oznaczeniami graficznymi w granicach objętych planem i w zakresie określonym uchwałą.

2)          Treść podkładów mapowych nie jest przedmiotem rysunku planu, stanowi jedynie informację pomocniczą.

2.        Rozstrzygnięcie Rady Gminy, dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

3.        Rozstrzygnięcie Rady Gminy, dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

 

§ 4

Do niniejszego planu zostały sporządzone:

1.         „Prognoza oddziaływania na środowisko”

2.         „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”

 

§ 5

Przedmiotem ustaleń planu jest:

1.        W części tekstowej planu:

1)          przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2,

2)          linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,    a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3)          tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)          granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5)          zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)          lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7)          zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)          szczególne warunki zagospodarowania terenów w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9)          tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

10)       tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

11)       granice terenów:

a)        zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b)        rehabilitacji istniejącej zabudowy infrastruktury technicznej.,

c)        przekształceń obszarów zdegradowanych.

2.         W części graficznej niniejszej uchwały określa się elementy będące ustaleniami planu:

1)          Granice obszaru objętego planem.

2)          Granice terenów chronionych.

3)          Obiekty objęte ochroną.

4)          Granice stref.

5)          Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

6)          Oznaczenia literowe określające jednoznacznie przeznaczenie terenu.

7)          Elementy zagospodarowania przestrzennego:

a)        Projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

b)        Przebiegi ścieżek rowerowych.

c)        Nieprzekraczalne linie zabudowy.

d)        Obowiązujące linie zabudowy.

3.        W części graficznej niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1)          Skalę rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej.

2)          Istniejące sieci infrastruktury technicznej.    

§ 6

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.        uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Bobrowniki                   o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.        planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki dla sołectwa Bobrowniki, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej,

3.        rysunek planu - należy przez to rozumieć rysunek, na mapach katastrów gruntów                 i budynków w skali 1:2000,

4.        jednostce planu - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

5.        oznaczeniach [B] nr-.../..., – należy przez to rozumieć symbol literowo-cyfrowy określający numer i przeznaczenie terenu, odpowiednio: {[B]} - sołectwo Bobrowniki,                {nr} - oznaczenie cyfrowe terenu, {.../} - przeznaczenie terenu, {/...} – uzupełniające lub dopuszczalne przeznaczenie terenu,

6.        przepisach szczegółowych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

7.        ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to  rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

8.        przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji w danej jednostce planu,

9.        minimalna powierzchnia działki do zabudowy - należy przez to rozumieć najmniejszą powierzchnię własności wymaganą dla realizacji nowej inwestycji,

10.     maksymalnej/minimalnej powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć największą/najmniejszą wartość procentową powierzchni ogólnej rzutu przyziemia obiektów stałych zlokalizowanych na wskazanym obszarze (działki, własności, jednostki planu) do całkowitej powierzchni (odpowiednio: działki, własności, jednostki planu),

11.     powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć nieutwardzoną                      i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą (lub wodą) na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 25% powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków,

12.     minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni biologicznie czynnych na wskazanym obszarze (działki, własności, jednostki planu) do całkowitej powierzchni (odpowiednio: działki, własności, jednostki planu),

13.     uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie ludzi albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska; a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód,

14.     usługi nieuciążliwe – usługi nie wymagające, zgodnie z odpowiednimi przepisami, sporządzenia raportu uciążliwości dla środowiska,

15.     drogi niezdefiniowane – dojścia i dojazdy do nieruchomości w zwartej zabudowie, nie będące drogami publicznymi ani drogami wewnętrznymi,

 

§ 7

 

W ustaleniach tekstowych zastosowano następujące wyrażenia określające stopień obowiązywania tych ustaleń:

1.        "zakaz" lub "nakaz" a także "wymagane" wyrażają konieczność respektowania danego ustalenia planu z wyjątkiem od­stępstw wyrażonych dopuszczeniem innych możliwości,

2.        "wskazane" wyraża celowość przestrzegania ustalenia np. ze względów funkcjonalnych, ekologicznych, ekonomicznych lub estetycznych,

3.        "dopuszcza się" wyraża dopuszczenie odstępstw od ustaleń pod­stawowych w podanym zakresie, uzasadnionych np.: warun­kami projektowania, warunkami ekonomicznymi, doraźnymi potrzebami itp.

 ROZDZIAŁ 2

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

§ 8

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

 

Wyznacza się jednostki wyznaczone liniami rozgraniczającymi zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 oznaczone symbolami literowo-cyfrowymi i określa się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające.

1.       Tereny komunikacji:

1)          [B] 14-KS - Tereny komunikacji samochodowej.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, zajezdnia i pętla autobusowa,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy, obiektów usług handlu i obiektów obsługi podróżnych.

2)          [B] 37-KS - Tereny komunikacji samochodowej.

a)         przeznaczenie podstawowe – Teren parkingu dla obsługi jednostki [B] 35-ZC.

3)          [B] 60-KD-A1 – Tereny dróg publicznych.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, droga klasy A,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

4)          [B] ...-KD-Z... – Tereny dróg publicznych.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, drogi klasy zbiorczej,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

5)          [B] ...-KD-L... – Tereny dróg i ulic publicznych.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, drogi i ulice klasy lokalnej,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

6)          [B] ...-KD-D... – Tereny dróg i ulic publicznych.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, drogi i ulice klasy dojazdowej,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

7)          [B] ...-KT – Tereny komunikacji kolejowej.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji kolejowej,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej,

8)          [B] 70-KR – Tereny ścieżek rowerowych.

2.       Tereny zieleni:

1)          [B] 1-WS – Tereny powierzchniowych wód śródlądowych.

2)          [B] 2-ZE – Tereny zieleni ekologicznej na terenach zagrożonych potencjalnym zalaniem.

3)          [B] 3-R - Tereny rolnicze na terenach zagrożonych potencjalnym zalaniem.

4)          [B] 4-R - Tereny rolnicze.

a)         przeznaczenie podstawowe – Tereny upraw rolnych, sadów, łąk i pastwisk,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy zagrodowej,

5)          [B] 5-ZLp - Tereny przeznaczone do zalesienia.

6)          [B] 6-ZE – Tereny zieleni ekologicznej.

7)          [B] 7-ZL - Tereny lasów.

8)          [B] 8-ZE – Tereny zieleni niskiej w strefach technicznych linii wysokiego napięcia.

9)          [B] ...-ZC - Tereny cmentarza.

10)       [B] ...-ZP - Tereny zieleni urządzonej.

  3.       Tereny zabudowy:

1)          [B] ...-MN/ML - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i letniskowej.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej                      i mieszkaniowej, jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy letniskowej,

2)          [B] ...-MN - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej                      i mieszkaniowej, jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.,

3)          [B] ...-MN/U - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej                      i mieszkaniowej, jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy usługowej o funkcjach nieuciążliwych.

4)          [B] 13-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług administracji i kultury,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Tereny usług handlu i gastronomii.

5)          [B] 15-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług handlu, nieuciążliwego przemysłu, rzemiosła, obsługi komunikacji i składów.

6)          [B] 19-US - Teren sportu i rekreacji.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny sportu i rekreacji.

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Usługi handlu i gastronomii.

7)          [B] 20-US - Teren sportu i rekreacji.

a)         Przeznaczenie podstawowe – boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8)          [B] 24-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług handlu, nieuciążliwego przemysłu, rzemiosła.

9)          [B] 25-RU/MN - Teren obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, hodowlanym.

a)         Przeznaczenie podstawowe – obiekty obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, hodowlanym.

b)        Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i jednorodzinna          z usługami.

10)       [B] ...-K - Teren infrastruktury technicznej.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny urządzeń obsługi kanalizacji.

11)       [B] 31-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług handlu i gastronomii.

12)       [B] 32-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług kultury, administracji i usług innych.

13)       [B] 34-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług zdrowia.

14)       [B] 38-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług oświaty.

15)       [B] 39-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług kultury.

16)       [B] 40-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług centrotwórczych.

17)       [B] ...-P - Teren przemysłu.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny przemysłu.

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Tereny składów.

18)       [B] 45-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług oświaty.

19)       [B] ...-RM - Teren zabudowy zagrodowej.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

20)       [B] 48-UKS - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji samochodowej.

21)       [B] ...-P/U - Teren przemysłu i usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny przemysłu, rzemiosła, składów i magazynów.

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Tereny usług.

22)       [B] ...-RU - Teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy związanej z obsługą produkcji                     w gospodarstwach rolnych.

 

§ 9

Tereny przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2.

 

1.        W planie nie wyznacza się terenów przeznaczonych wyłącznie pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2.

2.        W planie wyznacza się teren, na którym dopuszcza się budowę obiektów handlowych        o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2, w jednostce planu oznaczonej jako [B] 15-U. Szczegółowe wytyczne dla jednostki planu [B] 15-U zawarto w §14, ust.2, pkt.5.

 

 

§ 10

Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi    a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych.

 

1.       Dla terenów komunikacji ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy:

1)          W obrębie linii rozgraniczających dróg zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi, dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy drogi.

2)          Dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla obsługi przyległych terenów zabudowy,        w obrębie linii rozgraniczających dróg, pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

3)          W obrębie linii rozgraniczających drogi i ulice dopuszcza się lokalizację lokalnych sieci          i urządzeń infrastruktury technicznej.

4)          Dopuszcza się remonty obiektów budowlanych usytuowanych w liniach rozgraniczających drogi pod warunkiem nie zmieniania obrysu obiektu.

5)          Dopuszcza się remonty obiektów budowlanych usytuowanych w odległości od jezdni mniejszej niż dopuszczalna pod warunkiem zachowania istniejącej linii zabudowy.

6)          Wskazana sukcesywna likwidacja barier urbanistycznych dla osób niepełnosprawnych.

2.       Dla terenów komunikacji ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady                 i standardy:

1)          dla jednostki [B] 14-KS ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zajezdnia i pętla autobusowa.

za)      Zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych w obrębie placów służących dla ruchu samochodowego,

zb)      Dopuszczalna realizacja parkingów dla samochodów osobowych pod warunkiem zapewnienia płynnego przejazdu dla środków komunikacji publicznej i nie utrudniania obsługi pasażerów,

b)        Przeznaczenie uzupełniające terenu stanowi zabudowa usługowa: obiekty handlu i obiekty obsługi podróżnych,

za)      Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, przebudowie, rozbudowie pod warunkiem utrzymania funkcji podstawowej jednostki planu,

zb)      Dopuszcza się wyłącznie obiekty o wysokości jednej kondygnacji nie przekraczające 5m,

zc)      Maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 75m2,

zd)      W obrębie jednostki dopuszcza się nie więcej niż cztery obiekty o parametrach wskazanych powyżej,

ze)      Zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej              i falistej,

zf)       Nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki,

2)          dla jednostki [B] 37-KS ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Teren przeznaczony pod lokalizację parkingu do obsługi cmentarza.

b)        Wymaga się utwardzenia powierzchni parkingowych.

c)        Obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej jako [B] 67-KD-L1/2.

3)          dla jednostki [B] 60-KD-A1 ustala się następujące zasady zagospodarowania :

a)        Droga klasy A.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości określonym na rysunku planu, jednak nie mniej niż 100m.

c)        Usytuowanie obiektów budowlanych, kubaturowych związanych z realizacją                      i funkcjonowaniem drogi nie mniej niż 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

d)        Nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających szczelne odprowadzenie wód opadowych z powierzchni tras drogowych do odbiornika poprzez kanalizację, piaskowniki, separatory.

e)        Adaptacja istniejącej infrastruktury technicznej i urządzeń obsługi tej infrastruktury.

f)         W obrębie linii rozgraniczających zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z realizacją i funkcjonowaniem drogi, dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dróg obsługi ruchu lokalnego pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

 

4)          dla jednostek [B]61-KD-Z1/2 i [B]62-KD-Z1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Droga klasy Z.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 25.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.

c)        Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3.5m każdy.

d)        W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.

e)        W terenie zabudowanym chodnik obustronny o szerokości 2.0m.

f)         Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 20m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 10m od krawędzi jezdni: tylko             w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.

g)        W przypadku projektowania bezpośrednich włączeń obsługujących przyległe tereny należy każdorazowo uzgadniać takie włączenie z zarządcą drogi.

h)        W obrębie fragmentu drogi w jednostce [B]61-KD-Z1/2 gdzie wskazano przebieg ścieżki rowerowej wymagana realizacja niezależnego pasa tylko dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 2.0m. Wymaga się wprowadzenia znaków poziomych i pionowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, informujących o przebiegu ścieżki.

5)          dla jednostek [B]63-KD-L1/2 i [B]64-KD-L1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Droga klasy L.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 15.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.

c)        Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3.00m każdy.

d)        W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.

e)        W terenie zabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 2.0m lub dwustronny         o szerokości min 1.5m.

f)         Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko                w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.

g)        W obrębie fragmentu drogi w jednostce [B]63-KD-L1/2 gdzie wskazano przebieg ścieżki rowerowej wymaga się wprowadzenia znaków poziomych i pionowych, zgodnie                  z odpowiednimi przepisami, informujących o przebiegu ścieżki.

 

6)          dla jednostek [B]65-KD-L1/2 i [B]66-KD-L1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Ulica klasy L.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 12.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.

c)        Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3.00m każdy.

d)        W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.

e)        W terenie zabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 2.0m lub dwustronny        o szerokości min 1.5m.

f)         Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko                w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.

7)          dla jednostki [B] 67-KD-L1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Ulica klasy L.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 12.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.

c)        Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 2.75m każdy.

d)        W terenie niezabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.

e)        W terenie zabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 2.0m lub dwustronny          o szerokości min 1.5m.

f)         Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko                w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.

g)        W obrębie fragmentu drogi gdzie wskazano przebieg ścieżki rowerowej wymaga się wprowadzenia znaków poziomych i pionowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, informujących o przebiegu ścieżki.

8)          dla jednostki [B] 68-KD-D1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Ulica klasy D.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 10.0m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.

c)        Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 2.50m każdy.

d)        W terenie zabudowanym chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m.

e)        Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 15m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko                w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi.

9)          dla jednostki [B] 69-KD-D ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Ulica klasy D.

b)        W obrębie fragmentu drogi gdzie wskazano przebieg ścieżki rowerowej wymaga się wprowadzenia znaków poziomych i pionowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, informujących o przebiegu ścieżki.

c)        ustala się dla odcinków ulic w terenie zabudowanym:

za)      Linie rozgraniczające w pasie szerokości 10,0m z dopuszczeniem odstępstw uzasadnionych szczególnymi rozwiązaniami technicznymi lub stanem istniejącym,

zb)      Wymagana jezdnia o dwu pasach o szerokości min. 2*2.25m,

zc)      Wymagany chodnik jednostronny o szerokości min. 1.5m,

zd)      Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 10m. W zabudowie zwartej dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości nie mniejszej niż 6m od krawędzi jezdni: tylko               w przypadku braku możliwości odsunięcia zabudowy na zalecaną odległość i tylko za zgodą zarządcy drogi,

d)        ustala się dla odcinków ulic w terenie niezabudowanym:

za)      Linie rozgraniczające w pasie szerokości 10,0m,

zb)      Wymagana jezdnia o jednym pasie ruchu o szerokości min. 4.5m,

zc)      Wymagane obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0.75m każde,

zd)      Usytuowanie obiektów budowlanych nowoprojektowanych i rozbudowy obiektów istniejących od krawędzi jezdni nie mniej niż 10m,

10)       dla jednostki [B] 71-KD-D1/2 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Droga klasy D.

b)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 17.0m.

c)        Jedna jezdnia o dwu pasach ruchu po min. 3.00m każdy.

d)        Usytuowanie obiektów budowlanych od krawędzi jezdni nie mniej niż 10m.

11)       dla jednostki [B] 73-KT ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Adaptacja istniejącego przebiegu nitki kolejowej.

b)        Zalecane utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania.

3.       Tereny niezbędne dla wytyczenia ścieżek rowerowych ustala się:

1)          dla jednostki [B] 70-KR ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Linie rozgraniczające w pasie szerokości 2.5m, chyba że na rysunku planu wskazano inaczej.

b)        Wymaga się wprowadzenia znaków pionowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, informujących o przebiegu ścieżki.

c)        Wskazane wprowadzenie utwardzonej nawierzchni.

2)          Dla przebiegu ścieżek rowerowych w obrębie dróg ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Pasy dla ruchu rowerowego należy zrealizować w obrębie linii rozgraniczających dróg:

za)      w ramach jezdni dla dróg klasy lokalnej i dojazdowej,

zb)      jako niezależne pasy ruchu rowerowego dla dróg klasy zbiorczej.

b)        Ścieżki należy oznaczyć zgodnie z odpowiednimi przepisami przy pomocy znaków pionowych i poziomych.

§ 11

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny.

1.        Układ komunikacji publicznej tworzą drogi w liniach rozgraniczających jednostek:

1)          [B] 70-KR – Ścieżki rowerowe.

2)          [B] ...-KD-D... – Drogi klasy dojazdowej.

3)          [B] ...-KD-L... – Drogi klasy lokalnej.

4)          [B] ...-KD-Z... – Drogi klasy zbiorczej.

5)          [B] 60-KD-A1 – Tereny autostrady A-1.

6)          [B] 14-KS - Tereny komunikacji samochodowej.

2.        W planie wyznacza się tereny dla realizacji celów publicznych inne niż wymienione w §11 ust.1:

1)          [B] 13-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług administracji i kultury.

b)        Przeznaczenie uzupełniające – Tereny usług handlu i gastronomii.

2)          [B] 26-K - Teren urządzeń kanalizacji sanitarnej.

3)          [B] 32-U - Tereny usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług kultury, administracji i usług innych.

4)          [B] 34-U - Tereny usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług zdrowia.

5)          [B] 35-ZC - Teren cmentarza.

6)          [B] 36-ZP - Teren zieleni urządzonej.

7)          [B] 38-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług oświaty.

8)          [B] 45-U - Teren usług.

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny usług oświaty.

 

§ 12

Granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

 

1.        Na mocy niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty:

1)          obiekty zabytkowe zakwalifikowane do ochrony w ramach zapisu w planie:

ulica:

nr

typ

datowanie

1-go Maja

73a

dawne koszary

lata trzydzieste XX wieku

1-go Maja

11

dom - ceglany

początek XX wieku

1-go Maja

21

dom - ceglany

początek XX wieku

1-go Maja

59

chałupa – drewniana

koniec XIX wieku

1-go Maja

77

chałupa - murowana

początek XX wieku

1-go Maja

87

chałupa – drewniana

początek XX wieku

1-go Maja

91

chałupa – drewniana

początek XX wieku

1-go Maja

113

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

119

chałupa - murowana

XIX/XX wiek

Sienkiewicza

 

budynek poczty

lata dwudzieste XX wieku

Sienkiewicza

129

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

131

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

144

chałupa i stodoła – drewniane

początek XX wieku

Sienkiewicza

161

dom

początek XX wieku

Sienkiewicza

180

chałupa – drewniana

początek XX wieku

Sienkiewicza

183

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

203

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

247

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

295

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

304

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

318

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

334

chałupa – drewniana

początek XX wieku

1-go Maja / Sienkiewicza

 

kapliczka przydrożna - murowana

koniec XIX wieku

Sienkiewicza

przy nr 164

kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena - murowana

początek XIX wieku,

figura z XVIII wieku

Cmentarna

 

cmentarz rzymsko-katolicki

połowa XIX wieku

2)          Obiekty militarne linii fortyfikacyjnych zakwalifikowane do ochrony w ramach zapisu            w planie, związane z polskimi zespołami fortyfikacyjnymi z lat 30 i niemieckimi umocnieniami polowymi z 1944 r.

Nr

ulica:

lokalizacja

typ

1

Akacjowa

między nr 209a i 211

dz. nr 116/5

Bunkier bojowy

2

Teligi

naprzeciw nr 28

dz. nr 30/3

Bunkier bojowy

3

Teligi

przy nr 69

dz. nr 231/2

Bunkier - stanowisko strzelnicze

4

pomiędzy Telegi i Topolową

dz. nr 246/3

Bunkier bojowy

5

Topolowa

przy nr 62

dz. nr 298/4

Bunkier bojowy

6

Akacjowa

przy nr 114

dz. nr 115/11

Bunkier bojowy - obmurowany

7

Akacjowa

dz. nr 1386

Bunkier bojowy

8

Koszarowa

dz. nr 95/6

Bunkier bojowy

9

pomiędzy Akacjową i Koszarową

dz. nr 99/18

Bunkier - stanowisko strzelnicze

10

Koszarowa

Na południowy zachód od budynku koszarowego

dz. nr 344/5

Potężny schron bojowy

11

Koszarowa

Na północ od budynku koszarowego

dz. nr 344/5

Potężny schron bojowy

12

Koszarowa

Na północny zachód od budynku koszarowego

dz. nr 344/5

Bunkier magazynowy

13

pomiędzy Koszarową i rzeką Brynicą

dz. nr 362/4

Bunkier bojowy

14

przedłużenie ul. 1 Maja (góra Wadowskich)

dz. nr 646

Bunkier bojowy

 

 

3)          Obiekty o wartościach kulturowych zakwalifikowane do ochrony w ramach zapisu w planie:

ulica:

nr

typ

datowanie

1-go Maja

5

dom - murowany

początek XX wieku

1-go Maja

23

dom - murowany

początek XX wieku

1-go Maja

31

dom - murowany

początek XX wieku

1-go Maja

64

chałupa – drewniana

początek XX wieku

Sienkiewicza

41

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

55

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

89

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

137

chałupa – drewniana

początek XX wieku

Sienkiewicza

219

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

237

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

252

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

289

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

299

dom - murowany

początek XX wieku

Sienkiewicza

336

dom - murowany

początek XX wieku

 

 

 

 

4)          Dla obiektów wymienionych w §12 ust.1 pkt.1, pkt.2, pkt.3 ustala się uwarunkowania działalności inwestycyjnej:

a)         Nakaz utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej.

b)        Wszelka działalność inwestycyjna i remonty w obrębie obiektów wymagają opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

c)         W odniesieniu do obiektów przewidzianych do rozbiórek lub wyburzenia ze względu na stan techniczny i obiektów w strefach ochrony konserwatorskiej należy przed likwidacją zdokumentować je archiwalnie wykonując dokumentację inwentaryzacyjno – pomiarową oraz fotograficzną po wcześniejszej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.        Na mocy niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje się ochroną konserwatorską strefy:

1)          Strefa "W" obserwacji archeologicznej.

a)         Granica strefy obserwacji archeologicznej „W” została wskazana na rysunku planu.

b)        Wszelkie prace ziemne na obszarze strefy obserwacji archeologicznej "W" muszą być prowadzone w sposób uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2)          Strefa "OW" ochrony archeologicznej – stanowisko archeologiczne.

a)         Granica strefy ochrony archeologicznej „W” stanowiska została wskazana na rysunku planu.

b)        Ochroną obejmuje się obszar o promieniu 40m od centrum stanowiska oznaczonego na rysunku planu.

c)         Stanowiska objęte są całkowitym zakazem prowadzenia w ich granicach takich działań  niszczących jak głęboka orka, prace wybierzyskowe i niwelacyjne. Natomiast działalność inwestycyjna, jak  melioracje, gazyfikacje, prace wod-kan, energetyczne, teletechniczne  oraz  budowlane, mogą być warunkowo dopuszczone wyłącznie po uzgodnieniu                     z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3)          Strefa "B" częściowej ochrony konserwatorskiej.

a)         Ochroną konserwatorską obejmuje się rejon cmentarza rzymsko-katolickiego przy               ul. Cmentarnej w Bobrownikach.

b)        Granica strefy obejmuje cmentarz w granicach ogrodzenia z korektą zgodnie z rysunkiem planu.

c)         Nakaz utrzymania w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania.

d)        Obowiązuje utrzymanie dóbr kultury figurujących w ewidencji w ich tradycyjnej formie budowlanej: rewaloryzacja dóbr kultury.

e)         Nakaz zachowania i pielęgnacji istniejącej zieleni wysokiej.

f)          Wycinka starodrzewu w otoczeniu dóbr kultury figurujących w ewidencji Służby Ochrony Zabytków oraz w granicach strefy "B" wymaga opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

g)        Wszelka działalność inwestycyjna i remonty w strefie ochrony konserwatorskiej wymaga opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.        Na mocy przepisów odrębnych objęto ochroną konserwatorską strefę:

1)          Strefa "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej.

a)         Ścisłą ochroną konserwatorską, na mocy wpisu do rejestru zabytków, objęty jest Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca wraz z otoczeniem. Obiekt wraz                 z wyposażeniem wnętrza wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 23 lutego 1960 roku pod numerem A/19/60.

b)        Granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej została wskazana na rysunku planu.

c)         Wymaga się utrzymania zabytków w ich stylowym, historycznym kształcie architektonicznym,

d)        Wymagana konserwacja substancji zabytkowej,

e)         Wymagane zachowanie otoczenia i kompozycji założenia kościelnego

f)          Obowiązuje pełna ochrona zabytkowej zabudowy, istniejących podziałów własnościowych oraz stylowych elementów wyposażenia.

g)        Zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów zabytkowych.

h)        Obowiązuje likwidacja i eliminacja elementów współczesnych i bezstylowych w zespołach zabytkowych i zabytkach.

i)          Każda działalność inwestycyjna, zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania zabytków, prace remontowe i konserwatorskie, prace pielęgnacyjne oraz rekonstrukcja         i rewaloryzacja założeń zieleni, zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne i wycinka drzewostanu wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.        Działania w obrębie obiektów i stref objętych ochroną konserwatorską regulują odpowiednie przepisy. 

                                                                                   § 13

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

1.        Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren.

2.        Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.

3.        Zabezpiecza się możliwość przeprowadzenia obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających drogi, ulice oraz inne jednostki planu.

4.        Ustala się, że w granicach obszaru objętego planem tereny obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:

1)          zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)        Wysokie napięcia:

za)      Napowietrzna linia energetyczna 220kV. Dla linii 220kV przyjmuje się następujące wytyczne:

·          Granica strefy ograniczonego użytkowania przebiega równolegle do linii energetycznej w odległości 26m od skrajnego przewodu.

·          W obrębie terenów przeznaczonych do zalesienia należy pozostawić pas wolny od zieleni wysokiej o szerokości 20m.

·          W pozostałych obszarach nakaz pozostawienia strefy ograniczonego użytkowania wolnej od zabudowy i zadrzewień.

·          Zagospodarowanie terenów wokół linii WN musi zapewniać całodobowy dojazd sprzętem ciężkim do stanowiska słupa

zb)      Napowietrzna linia energetyczna 110kV. Dla linii 110kV przyjmuje się następujące wytyczne:

·          Granica strefy ograniczonego użytkowania przebiega równolegle do linii energetycznej w odległości 14.5m od skrajnego przewodu.

·          Nakaz pozostawienia strefy ograniczonego użytkowania wolnej od zabudowy                     i zadrzewień.

·          Zagospodarowanie terenów wokół linii WN musi zapewniać całodobowy dojazd sprzętem ciężkim do stanowiska słupa

b)        Średnie napięcia: na terenie objętym planem energia elektryczna dostarczana jest z sieci średniego napięcia 15kV i 30kV. Dla linii ŚN przyjmuje się następujące wytyczne:

za)      Granica strefy ograniczonego użytkowania przebiega równolegle do linii energetycznej   w odległości 8m od skrajnego przewodu.

zb)      Wskazane pozostawienie strefy ograniczonego użytkowania wolnej od zabudowy               i zadrzewień.

zc)      Zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie ograniczonego użytkowania.

zd)      Wymagane wydzielenie terenu o powierzchni 5x5m dla realizacji stacji transformatorowych w wyznaczonych miejscach na rysunku planu.

ze)      Zagospodarowanie terenów wokół stacji transformatorowych musi zapewniać całodobowy dojazd sprzętem ciężkim.

zf)       W przypadku inwestycji zlokalizowanych w strefie ograniczonego użytkowania należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i każdorazowo uzgodnić w GZE S.A.

c)        Niskie napięcia: na terenie objętym planem energia elektryczna dostarczana jest odbiorcom z linii rozdzielczej 0,4kV. Dla linii 0,4kV przyjmuje się następujące wytyczne:

za)      Nakaz pozostawienia strefy ograniczonego użytkowania wolnej od zabudowy                     i zadrzewień o szerokości 6m. (3m w każdą stronę od osi urządzeń).

d)        Wymagane zapewnienie zasilania w energię elektryczną, o wymaganych w odpowiednich przepisach standardach, dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem.

e)        Nowo projektowane odcinki linii kablowych należy, w miarę możliwości, prowadzić           w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się przebiegi poza liniami rozgraniczającymi dróg z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych.

f)         W przypadku wprowadzania nowej zabudowy, której zapotrzebowanie na energię elektryczną jest większe niż lokalna wydajność sieci należy, w miarę występujących potrzeb, sukcesywnie wprowadzać nowe stacje transformatorowe włączane do istniejących lub dobudowywanych linii napowietrznych lub kablowych średniego napięcia (na rysunku planu wskazano lokalizację stacji transformatorowych i przebieg projektowanych linii kablowych ŚN)

g)        Dla dopuszczonych przez GZE S.A. lokalizacji obiektów w strefie ograniczonego użytkowania wymagane przeprowadzenie badania natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z obowiązującymi normami.

2)          zaopatrzenia w wodę:

a)        Zaopatrzenie w wodę na obszarze objętym planem z rozdzielczej sieci wodociągowej.

b)        Wymagane zapewnienie zasilania w wodę z sieci, o wymaganych w odpowiednich przepisach standardach, dla wszystkich odbiorców w obszarze objętym planem.

c)        Ustala się sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej dla nowoprojektowanego zainwestowania.

d)        Wymagane zapewnienie właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.

e)        Nowo projektowane odcinki wodociągów należy, w miarę możliwości, prowadzić               w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się przebiegi poza liniami rozgraniczającymi dróg z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych.

f)         Główne przebiegi sieci wodociągowej (w dużej części orientacyjne) zostały pokazane na rysunku planu. Przebiegi te nie stanowią treści mapy i pełnią rolę informacyjną.

3)          zaopatrzenia w gaz:

a)        Zaopatrzenie w gaz na obszarze objętym planem z niskoprężnej sieci gazowej.

b)        Ustala się sukcesywną rozbudowę sieci gazowej dla nowoprojektowanego zainwestowania.

c)        Nowo projektowane odcinki gazociągu należy, w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic z zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa.

d)        Główne przebiegi sieci gazowej (w dużej części orientacyjne) zostały pokazane na rysunku planu. Przebiegi te nie stanowią treści mapy i pełnią rolę informacyjną.

4)          w zakresie telekomunikacji:

a)        Dopuszcza się świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów.

b)        Ustala się sukcesywną rozbudowę sieci telekomunikacyjnych dla nowoprojektowanego zainwestowania.

c)        Zaleca się rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych.

d)        Nowo projektowane odcinki linii telekomunikacyjnych należy, w miarę możliwości, prowadzić w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się przebiegi poza liniami rozgraniczającymi dróg z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych.

5)          zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych:

a)        poprzez indywidualne ekologiczne systemy grzewcze (energia elektryczna, olej, gaz, zrąbki drewna)

b)        Wskazane wycofywanie systemów grzewczych na paliwa stałe o sprawności poniżej 75%    i zastępowanie ich systemami spełniającymi normy ochrony środowiska.

6)          odprowadzania ścieków:

a)        Dla terenu objętego planem przewiduje się, zgodnie z koncepcją, budowę sieci kanalizacyjnej obejmującej zasięgiem znaczną większość budynków.

b)        Dopuszcza się lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków wyłącznie na terenach do których nie doprowadzono kolektorów sieci kanalizacyjnej i pod warunkiem systematycznego wywozu nieczystości do wskazanych przez Gminę punktów odbioru.

c)        Wraz z uruchomieniem sieci kanalizacyjnej istnieje wymóg włączenia bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków do systemu. Wyjątkiem są obiekty do których, ze względów ekonomicznych, nie zostaną doprowadzone kolektory kanalizacji.

7)          prowadzenie gospodarki odpadami:

a)        Gospodarkę odpadami w sołectwie regulują przepisy wprowadzone uchwałami Rady Gminy Bobrowniki nr XXXI/206/97 i XXXI/208/97 z późniejszymi zmianami.

b)        Wymóg wprowadzenia przydrożnych pojemników na odpady na terenach intensywnego ruchu (drogi, tereny ogólnodostępne)

c)        Z terenu objętego planem należy bezwzględnie likwidować „dzikie” wysypiska śmieci.

 

§ 14

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania     w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy

 

1.       Dla terenów zabudowy ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy:

1)          Zakaz wprowadzania funkcji innych niż określone w zapisach szczegółowych.

2)          Użytkowanie terenów, na których została dopuszczona realizacja nowych obiektów lub zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu zainwestowanych, nie może powodować szkodliwych oddziaływań dla zdrowia ludzi a przedsięwzięcia nie mogą naruszać wymagań ochrony środowiska.

3)          Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, przebudowie, rozbudowie pod warunkiem utrzymania funkcji jednostki planu.

4)          Dopuszcza się realizację masztów oraz konstrukcji dla ustawiania stałych elementów reklamowych firm sta­nowiących ich identyfikację.

5)          Dopuszcza się sytuowanie urządzeń i zagospodarowania towarzyszącego tj.: obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, obiekty gospodarcze oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących lub towarzyszącą zieleń urządzoną, chyba że w treści zapisów szczegółowych określono inaczej lub obiekt czy urządzenia nie spełniają norm określonych w odrębnych przepisach.

6)          Wymaga się wyposażenia obiektów usługowych w parkingi w ilości dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej działalności.

a)        Dla zabudowy mieszkaniowej - 2 miejsca postojowe na jedna działkę lub każde mieszkanie.

b)        Dla zabudowy usługowej - 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni handlowej usług, lecz nie mniej niż 3 miejsca postojowe, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych.

c)        Dla zabudowy przemysłowej: 3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych.

7)          Dopuszcza się remonty istniejących obiektów budowlanych.

8)          Dla nowoprojektowanej zabudowy wymaga się zapewnienia obsługi w zakresie: energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (dla zabudowy gdzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnej jest nieekonomiczne dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków, lub bezodpływowe zbiorniki do czasowego gromadzenia ścieków).

9)          Dopuszcza się wysokość zabudowy mieszkaniowej do 12m wyłącznie w przypadku nadbudowy wiążącej się ze zmianą dachu płaskiego na wielospadowy o kącie nachylenia co najmniej 35°.

10)       Przy podziałach terenu na działki budowlane należy zachować warunek zapewnienia dojazdu z drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

11)       Dopuszczalne odległości zabudowy od dróg oznaczonych na mapie planu wg §10 ust.2. lub zgodnie ze wskazanymi na rysunku planu liniami zabudowy.

12)       Dla obiektów i stref ochrony konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu                           i wymienionych §12 obowiązują odpowiednie wytyczne wg §12.

13)       Powyższe dopuszczenia są obowiązujące, chyba że w zapisach szczegółowych zapisano inaczej.

14)       Dla istniejących, przed uchwaleniem niniejszego planu, podziałów własnościowych nie wprowadza się ograniczenia powierzchni ani szerokości działki budowlanej, jedynym kryterium jest zachowanie wszystkich norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz przestrzeganie wyznaczonych linii zabudowy od strony dróg. Zapis ten jest nadrzędny w stosunku do zapisów szczegółowych.

15)       Dopuszcza się ze względów ekonomicznych lub technicznych realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji o znaczeniu lokalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i tylko w niezbędnym zakresie.

16)       Dopuszcza się remonty obiektów budowlanych zlokalizowanych w granicy działki lub przy granicy działki w odległości mniejszej niż wynika to z ustawy „prawo budowlane”                    i odpowiednich rozporządzeń.

17)       Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w zabudowie zwartej w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio przy granicy działki wyłącznie w przypadku kiedy, ze względu na rozmiary działki, nie ma możliwości zachowania odległości od granicy działki wymaganych zgodnie z ustawą „prawo budowlane” i odpowiednimi rozporządzeniami.

2.       Dla terenów zabudowy ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady                   i standardy:

1)          dla jednostki [B] 10-MN/ML ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.

za)      nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych:

zb)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zc)      dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 600m2,

zd)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej wynosi 19m

ze)      w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę ±20°) do przyległych dróg,

zf)       usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

zg)      minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zh)      wysokość zabudowy mieszkalnej nie może przekraczać 9m,

zi)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

zj)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden obiekt zabudowy towarzyszącej   o powierzchni nie większej niż 50m2,

zk)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zl)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej             i falistej,

zm)     nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,

zn)      powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 40% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 60m2,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa letniskowa.

za)      Udział terenów zabudowy letniskowej może stanowić 100% jednostki planu,

zb)      dla zabudowy letniskowej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 350m2,

zc)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy letniskowej wynosi 12m,

zd)      minimum 60% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

ze)      wysokość zabudowy letniskowej nie może przekraczać 7m,

zf)       należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-70°,

zg)      zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej             i falistej,

zh)      zakaz stosowania na pokrycie dachu: blachy falistej, trapezowej i płaskiej, papy,

2)          dla jednostki [B] 11-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

c)        minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m2,

d)        minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 20m,

e)        w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę ±20°) do przyległych dróg,

f)         usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

g)        minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

h)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

i)          wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

j)          w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej     o powierzchni nie większej niż 70m2,

k)        należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

l)          zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                i falistej,

m)       nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

n)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 80m2,

3)          dla jednostki [B] 12-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej,

za)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zb)      dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m2,

zc)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej wynosi 20m,

zd)      usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

ze)      minimum 40% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zf)       wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

zg)      wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

zh)      w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej  o powierzchni nie większej niż 70m2,

zi)        należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zj)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej             i falistej,

zk)      nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

zl)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 60% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 100m2,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa,

za)      udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 30% jednostki planu,

zb)      dopuszcza się wyłącznie obiekty o funkcjach nieuciążliwych, których oddziaływanie nie wykracza poza granice własności,

zc)      dla zabudowy usługowej nowoprojektowanej minimalna powierzchnia działki 500m2,

zd)      minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

ze)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m,

zf)       należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,

zg)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

4)          dla jednostki [B] 13-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – usługi administracji i kultury,

za)      w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

zb)      potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

zc)      usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

zd)      minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

ze)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 15m,

zf)       zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej              i falistej, listew plastikowych,

zg)      Dla dachów o kącie nachylenia powyżej 20° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki,

zh)      powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu nie może być mniejsza niż 120m2,

zi)        w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę ±10°) do przyległej drogi,

zj)        na terenie jednostki wskazano lokalizację stacji transformatorowej co powoduje wymóg wydzielenia własności o powierzchni min 5x5m z dojazdem od strony drogi publicznej dla realizacji stacji i zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od środka wskazanego terenu. Nakazuje się wykupienie terenu niezbędnego do realizacji stacji przez zarządzającego siecią,

 

b)        Przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu i gastronomii,

za)      udział terenów zabudowy usługowej o funkcjach handlowych i gastronomicznych może stanowić nie więcej niż 30% jednostki planu,

zb)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zc)      minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m2,

zd)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 20m,

ze)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m,

zf)       powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu handlowego nie może być mniejsza niż 80m2,

zg)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

5)          dla jednostki [B] 15-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni nie przekraczającej 2000m2.

b)        dopuszcza się lokalizowanie obiektów nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła.

c)        udział zabudowy przemysłowej nie może stanowić więcej niż 40% jednostki planu.

d)        dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi komunikacji: stacje obsługi pojazdów, motele, parkingi, stacje benzynowe i stacje auto-gaz.

e)        obiekty obsługi komunikacji należy lokalizować wyłącznie w pasie szerokości 50m przy drodze oznaczonej jako [B] 63-KD-Z1/2 (licząc od linii rozgraniczających jednostki.

f)         dopuszcza się lokalizowanie składów i magazynów.

g)        zakaz składowania materiałów toksycznych i niebezpiecznych.

h)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki.

i)          zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu.

j)          minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 2000m2.

k)        minimalna szerokość nowo wydzielanej działki wynosi 30m.

l)          wysokość zabudowy jednokondygnacyjnej (hale) nie może przekraczać 9m.

m)       wysokość zabudowy wielokondygnacyjnej nie może przekraczać 12m.

n)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych.

o)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu.

p)        minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

q)        wymóg instalacji sanitarnej, a w razie potrzeby deszczowo-przemysłowej i urządzeń oczyszczających ścieki deszczowo-przemysłowe. Instalacja deszczowo-przemysłowa ma obejmować powierzchnie zagrożone produktami naftowymi.

r)         usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10.

s)        usytuowanie obiektów budowlanych przy ciekach oznaczonych na rysunku planu jako [B]1-WS w odległości nie mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy cieku.

t)         odległość ogrodzenia nieruchomości od górnej krawędzi skarpy cieku (jednostki oznaczone na rysunku planu jako [B] 1-WS) nie może wynosić mniej niż 1,5m.

u)        część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12.

6)          dla jednostki [B] 16-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych.

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności.

c)        dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 800m2.

d)        dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 2 x 600m2.

e)        dla zabudowy jednorodzinnej, szeregowej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 270m2.

f)         minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m, zalecane 25m.

g)        minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy bliźniaczej wynosi 14m, zalecane 19m.

h)        w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę ±5°) do przyległych dróg.

i)          usytuowanie budynków mieszkalnych we wskazanej na rysunku planu wymaganej linii zabudowy.

j)          dla zabudowy wolnostojącej minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

k)        dla zabudowy bliźniaczej minimum 40% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

l)          wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m.

m)       wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6m.

n)        zakaz lokalizowania budynków inwentarskich.

o)        wolnostojącą zabudowę towarzyszącą należy sytuować w drugiej linii zabudowy                 w odległości nie mniejszej niż 15m od wskazanej na rysunku pierwszej linii zabudowy.

p)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 50m2.

q)        należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35°.

r)         zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                   i falistej.

s)        nakaz stosowania kolorów stonowanych w wykończeniu elewacji.

t)         nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki w kolorze grafitowym.

u)        zakaz stosowania ogrodzeń betonowych.

v)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 40% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 60m2.

7)          dla jednostki [B] 17-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.

za)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zb)      dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 800m2,

zc)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m, zalecane 25m,

zd)      usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10, z wyjątkiem nieruchomości dla których wskazano na rysunku linie zabudowy,

ze)      dla nieruchomości dla których wskazano na rysunku linie zabudowy, wolnostojącą zabudowę towarzyszącą należy sytuować w drugiej linii zabudowy w odległości nie mniejszej niż 15m od wskazanej na rysunku pierwszej linii zabudowy,

zf)       minimum 40% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zg)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

zh)      wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6m,

zi)        zakaz lokalizowania nowych budynków inwentarskich,

zj)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 60m2,

zk)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zl)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej,

zm)     nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

zn)      powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 60% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 100m2,

zo)      odległość ogrodzenia nieruchomości od górnej krawędzi skarpy cieku (jednostki oznaczone na rysunku planu jako [B]1-WS) nie może wynosić mniej niż 1,5m,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa.

za)      udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 15% jednostki planu,

zb)      dopuszcza się wyłącznie obiekty o funkcjach nieuciążliwych, których oddziaływanie nie wykracza poza granice własności,

zc)      dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 1000m2,

zd)      maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 200m2,

ze)      minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zf)       wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,

zg)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,

zh)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

8)          dla jednostki [B] 18-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych.

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności.

c)        minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m2.

d)        minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 20m.

e)        w przypadku nowych podziałów gruntów linie podziału należy prowadzić prostopadle (dopuszcza się odchyłkę ±20°) do przyległych dróg.

f)         usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10.

g)        minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

h)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1.

i)          wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m.

j)          w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej      o powierzchni nie większej niż 70m2.

k)        należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°.

l)          zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej.

m)       nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich).

n)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 80m2.

9)          dla jednostki [B] 19-US ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji.

za)      dopuszcza się sytuowanie boisk sportowych, placów zabaw, zieleni urządzonej,

zb)      dopuszcza się lokalizowanie obiektów typu hale sportowe, amfiteatry, baseny                 itp. o funkcjach rekreacyjno-sportowych,

zc)      powierzchnia biologicznie czynna w obrębie jednostki planu musi stanowić nie mniej niż 70%,

zd)      powierzchnia biologicznie czynna w wydzielonej nieruchomości musi stanowić nie mniej niż 40%,

ze)      w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

zf)       potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

zg)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 12m,

zh)      zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej,

zi)        powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu nie może być mniejsza niż 200m2,

zj)        wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych należy wprowadzić zieleń wysoką (należy preferować rodzime gatunki drzew),

zk)      zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

zl)        wprowadza się wymóg opracowania projektu zagospodarowania dla całej jednostki planu a w szczególności: podziału na działki i rozwiązanie komunikacji wewnętrznej,

zm)     usytuowanie obiektów budowlanych przy ciekach oznaczonych na rysunku planu jako [B]1-WS w odległości nie mniejszej niż 15m od górnej krawędzi skarpy cieku,

zn)      odległość ogrodzenia nieruchomości od górnej krawędzi skarpy cieku (jednostki oznaczone na rysunku planu jako [B]1-WS) nie może wynosić mniej niż 5m,

zo)      część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie          z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

zp)      na terenie jednostki wskazano lokalizację stacji transformatorowej co powoduje wymóg wydzielenia własności o powierzchni min 5x5m z dojazdem od strony drogi publicznej dla realizacji stacji i zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od środka wskazanego terenu. Nakazuje się wykupienie terenu niezbędnego do realizacji stacji przez zarządzającego siecią.

b)        Przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu i gastronomii:

za)      dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlu i gastronomii,

zb)      udział terenów zabudowy usługowej o funkcjach handlowych i gastronomicznych może stanowić nie więcej niż 5% jednostki planu,

zc)      maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 80m2,

zd)      dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednokondygnacyjną o wysokości do 6m,

ze)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 25-35°,

zf)       nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki w kolorze grafitowym,

zg)      dopuszcza się usytuowanie obiektów handlowych i gastronomicznych przy drodze oznaczonej jako [B] 65-KD-L1/2 wg §10 z pominięciem wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

zh)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

10)       dla jednostki [B] 20-US ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        adaptacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

b)        dopuszcza się wprowadzenie obiektów kubaturowych, ale tylko związanych bezpośrednio z obsługą zaplecza dla boiska, dopuszcza się również wprowadzanie trybun i obiektów małej architektury, takich jak ławki, plac zabaw itp.,

c)        dopuszcza się wyłącznie zabudowę o wysokości do 9m,

d)        minimum 90% jednostki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

f)         potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

g)        cała jednostka planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

 

11)       dla jednostki [B] 21-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

c)        dla zabudowy nowoprojektowanej minimalna powierzchnia działki 600m2 a szerokość nie mniej niż 16m,

d)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

e)        minimum 40% nieruchomości ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

f)         wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

g)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

h)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej       o powierzchni nie większej niż 70m2,

i)          należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

j)          powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 40% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 60m2,

k)        cała jednostka planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

12)       dla jednostki [B] 22-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 12-MN/U z wyjątkiem poniższych,

b)        cała jednostka planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

13)       dla jednostki [B] 23-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

c)        minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 500m2,

d)        minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 20m,

e)        usytuowanie budynków mieszkalnych we wskazanej na rysunku planu wymaganej linii zabudowy,

f)         udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40%,

g)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m,

h)        możliwość podpiwniczenia budynków do 1.1m nad poziom terenu,

i)          budynki gospodarcze, garaże należy lokalizować jako powiązane z obiektem mieszkalnym lub wolnostojące jednokondygnacyjne. Budynek realizowany przy granicy działki musi być powiązany z budynkiem o tym samym charakterze na działce sąsiedniej,

j)          wolnostojącą zabudowę towarzyszącą należy sytuować w drugiej linii zabudowy               w odległości nie mniejszej niż 15m od wskazanej na rysunku planu wymaganej linii dla zabudowy mieszkalnej,

k)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 50m2,

l)          należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

m)       zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                i falistej,

n)        nakaz stosowania kolorów stonowanych w wykończeniu elewacji,

o)        nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki w kolorze brązowym,

p)        zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

q)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 40% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 60m2,

r)         cała jednostka planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

14)       dla jednostki [B] 24-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się realizację obiektów usług handlu o powierzchni nie przekraczającej 400m2,

b)        dopuszcza się lokalizowanie obiektów nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła,

c)        dopuszcza się lokalizowanie składów i magazynów,

d)        zakaz składowania materiałów toksycznych i niebezpiecznych,

e)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki,

f)         ustala się wymóg realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 3m. przy granicy z jednostkami oznaczonymi jako [B] 23-MN i [B] 69-KD-D,

g)        zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

h)        udział powierzchni zabudowy w ramach nieruchomości nie więcej niż 40%,

i)          minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1000m2,

j)          minimalna szerokość nowo wydzielanej działki wynosi 25m,

k)        wysokość zabudowy jednokondygnacyjnej (hale) nie może przekraczać 8m,

l)          wysokość zabudowy wielokondygnacyjnej nie może przekraczać 10m,

m)       w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

n)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

o)        udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20%,

p)        wymóg instalacji sanitarnej, a w razie potrzeby deszczowo-przemysłowej i urządzeń oczyszczających ścieki deszczowo-przemysłowe. Instalacja deszczowo-przemysłowa ma obejmować powierzchnie zagrożone produktami naftowymi,

q)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

r)         obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi oznaczonej jako [B] 65-KD-L1/2,

s)        całość jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie           z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

15)       dla jednostki [B] 25-RU/MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        wskazana adaptacja i modernizacja istniejącej zabudowy,

b)        zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

c)        dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednokondygnacyjną. Maksymalna wysokość zabudowy 6m,

d)        udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 25%,

e)        wymóg instalacji sanitarnej, a w razie potrzeby deszczowo-przemysłowej i urządzeń oczyszczających ścieki deszczowo-przemysłowe,

f)         dopuszcza się wykorzystanie jednostki planu w całości dla zabudowy mieszkaniowej             i mieszkaniowej z usługami pod warunkiem całkowitej likwidacji działalności produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym. W takim przypadku obowiązują zasady zagospodarowania określone dla jednostki planu oznaczonej jako [B] 27-MN/U.

16)       dla jednostki [B] 26-K ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        teren przeznaczony jest pod realizację przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

b)        zakaz lokalizacji obiektów o przeznaczeniu innym niż bezpośrednio związane z obsługą kanalizacji sanitarnej,

c)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki planu,

d)        zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu.

17)       dla jednostki [B] 27-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej,

za)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zb)      dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 600m2,

zc)      dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 2x500m2,

zd)      dla zabudowy jednorodzinnej, szeregowej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 250m2,

ze)      minimalna szerokość  działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m,

zf)       minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy bliźniaczej wynosi 2*15m,

zg)      obowiązuje zakaz zabudowy na drogach niezdefiniowanych. Ich minimalna szerokość nie może być ograniczana przez nową zabudowę do mniej niż 5m. Zakazuje się również wprowadzania innych utrudnień dla ruchu,

zh)      usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

zi)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach własności,

zj)        dla nowoprojektowanej zabudowy jednorodzinnej minimum 40% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna, dopuszcza się odstępstwo dla plomb w istniejącej zabudowie gdzie dopuszcza się 20% powierzchni biologicznie czynnej,

zk)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

zl)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

zm)     w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa kubaturowe obiekty zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 70m2,

zn)      obsługa komunikacyjna terenu z dróg przyległych. Kolejne linie zabudowy należy obsługiwać poprzez wydzielane, w miarę możliwości i potrzeb, drogi wewnętrzne,

zo)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zp)      zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej              i falistej,

zq)      nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

zr)       powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 60% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 100m2,

zs)      znaczna część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rysunkiem planu), dodatkowo na części jednostki (zgodnie z rys. planu) występuje strefa ochronna wokół stanowiska archeologicznego: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12,

zt)       w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie, są to: chałupy przy ul. Sienkiewicza o numerach: 119, 144, 180 i 334, domy przy ul. Sienkiewicza o numerach: 304, 318, 41, 55, 89, 252, 336, stodoła przy ul. Sienkiewicza 144, kapliczka przydrożna przy ul. Sienkiewicza 164: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12,

zu)      na terenie jednostki wskazano lokalizację stacji transformatorowych co powoduje wymóg wydzielenia własności o powierzchni min 5x5m z dojazdem od strony drogi publicznej dla realizacji stacji i zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od środka wskazanego terenu. Nakazuje się wykupienie terenu niezbędnego do realizacji stacji przez zarządzającego siecią.

b)        Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa.

za)      udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 10% jednostki planu,

zb)      dopuszcza się wyłącznie obiekty o funkcjach nieuciążliwych, których oddziaływanie nie wykracza poza granice własności,

zc)      dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 1000m2. Dopuszcza się odstępstwo w przypadku obiektów sytuowanych w lukach istniejącej zabudowy i tylko dla obiektów o funkcjach nieuciążliwych,

zd)      maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 250m2,

ze)      minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zf)       wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,

zg)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,

zh)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

18)       dla jednostki [B] 28-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

c)        minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m2,

d)        minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 16m, w przypadku plomb                w istniejącej zabudowie nie wprowadza się ograniczenia szerokości działki,

e)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

f)         obowiązuje zakaz zabudowy na drogach niezdefiniowanych. Ich minimalna szerokość nie może być ograniczana przez nową zabudowę do mniej niż 5m. Zakazuje się również wprowadzania innych utrudnień dla ruchu,

g)        dla nowoprojektowanej zabudowy jednorodzinnej minimum 40% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna, dopuszcza się odstępstwo dla plomb w istniejącej zabudowie gdzie dopuszcza się 20% powierzchni biologicznie czynnej,

h)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

i)          wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

j)          w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej       o powierzchni nie większej niż 70m2,

k)        należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

l)          zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                    i falistej,

m)       nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

n)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 80m2,

o)        część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12.

19)       dla jednostki [B] 29-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 28-MN z wyjątkiem poniższych,

b)        w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie, są to: chałupa przy ul. Sienkiewicza 137, domy przy                 ul. Sienkiewicza o numerach: 129, 131, 161 : ustalenia konserwatorskie: patrz § 12,

c)        jednostka planu nie zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W".

20)       dla jednostki [B] 30-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 28-MN z wyjątkiem poniższych,

b)        w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie, są to: domy przy ul. Sienkiewicza o numerach: 183, 203, 219, 237, 247, 289, 295, 299, domy przy ul. 1 Maja o numerach: 5, 11, 21, 23, 31, 113, chałupy przy ul. 1 Maja o numerach: 59, 64, 77, 87, 91, kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 1 Maja : ustalenia konserwatorskie: patrz § 12,

c)        jednostka planu nie zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W".

21)       dla jednostki [B] 31-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 1000m2,

b)        dopuszcza się realizację usług gastronomii w ramach zabudowy handlowej lub jako niezależne,

c)        dopuszcza się lokalizowanie nieuciążliwego rzemiosła w ramach obiektów handlowych     w ilości nie większej niż 30% powierzchni handlowej,

d)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki,

e)        wskazana modernizacja i estetyzacja istniejącej zabudowy,

f)         potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu z dopuszczeniem realizacji miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających przyległych dróg pod warunkiem nie ograniczania ruchu kołowego i pieszego i uzgodnieniu takiej lokalizacji,     z zarządcą drogi,

g)        zakaz składowania materiałów toksycznych i niebezpiecznych,

h)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

i)          minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

j)          zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

k)        dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednokondygnacyjną, wysokość zabudowy nie może przekraczać 6m,

l)          zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej, listew plastikowych,

m)       usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

n)        część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

22)       dla jednostki [B] 32-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Na działce 1605 przewiduje się adaptację istniejących budynków i zieleni i wprowadza się zakaz sytuowania nowych budynków na tej działce. Nowe inwestycje należy sytuować na działce o numerze 1606/6,

b)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

c)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

d)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki,

e)        minimum 20% jednostki planu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

f)         zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej, listew plastikowych,

g)        wysokość nowoprojektowanej zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji/12m,

h)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

i)          nakaz utrzymania i pielęgnacji zieleni wysokiej na działce nr 1605,

j)          zakaz sytuowania nowych budynków gospodarczych. Dopuszcza się modernizację               i przebudowę już istniejących,

k)        wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać 4,5m,

l)          część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

m)       w obrębie jednostki planu występuje obiekt zabytkowy objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: budynek poczty: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12.

23)       dla jednostki [B] 33-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa-plebania,

za)      zakaz sytuowania innych obiektów mieszkalnych,

zb)      adaptacja i modernizacja istniejącego obiektu plebani,

zc)      minimum 60% własności planu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zd)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m,

ze)      wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6m,

zf)       w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej    o powierzchni nie większej niż 70m2,

zg)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu istniejącego dachu plebani,

zh)      zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej              i falistej,

zi)        nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – usługi kultury,

za)      dopuszcza się realizację pojedynczego obiektu usług kultury o powierzchni zabudowy nie większej niż 250m2,

zb)      wysokość zabudowy nie może przekraczać dwu kondygnacji i 10m,

zc)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

24)       dla jednostki [B] 34-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        zakaz sytuowania nowych obiektów usług zdrowia, dopuszcza się rozbudowę, przebudowę obiektu istniejącego,

b)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

c)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

d)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki,

e)        minimum 50% jednostki planu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

f)         zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej, listew plastikowych,

g)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji/12m,

h)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

i)          nakaz utrzymania i pielęgnacji zieleni wysokiej,

j)          dopuszcza się sytuowanie nowej zabudowy towarzyszącej wyłącznie za głównym obiektem,

k)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) nie może przekraczać 6m,

l)          w obrębie jednostki dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej        o powierzchni nie większej niż 100m2.

25)       dla jednostki [B] 38-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się realizację i rozbudowę obiektów oświaty, obiektów sportowych,

b)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

c)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

d)        minimum 20% jednostki planu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i faliste,

f)         wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji/12m,

g)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

 

 

 

26)       dla jednostki [B] 39-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

b)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu i jednostki [B] 40-U,

c)        minimum 20% jednostki planu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

d)        wskazane wprowadzenie zieleni wysokiej,

e)        kościół drewniany wraz z otoczeniem zawiera się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” (granica strefy została wskazana na rysunku planu). Obiekt wpisany do rejestru zabytków: ustalenia konserwatorskie : patrz § 12.

27)       dla jednostki [B] 40-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się lokalizowanie obiektów usług handlu, gastronomii i kultury,

b)        sytuowanie obiektów związanych z usługami handlu wyłącznie w pasie 100m od               ul.  Słowackiego ,

c)        sytuowanie obiektów związanych z usługami gastronomii wyłącznie w pasie 60m od        ul.  Słowackiego,

d)        powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu nie może być mniejsza niż 100m2,

e)        dopuszcza się lokalizację parkingów dla potrzeb kościoła,

f)         zakaz lokalizowania niezależnych budynków gospodarczych, garaży,

g)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

h)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

i)          wprowadza się wymóg zapewnienia dojazdu od ul. Słowackiego do jednostki oznaczonej jako [B] 39-U poprzez wewnętrzną drogę wyznaczoną na etapie zagospodarowania terenu o szerokości nie mniejszej niż 5,0m i przebiegu będącym linią prostą,

j)          zakaz składowania i gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych,

k)        potrzeby parkingowe obiektów należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

l)          minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki wynosi 1000m2,

m)       minimalna szerokość nowo wydzielanej działki wynosi 25m,

n)        wysokość zabudowy związanej z handlem i gastronomią nie może przekraczać 8m i dwu kondygnacji,

o)        wysokość zabudowy związanej z usługami kultury nie może przekraczać 10m i trzech kondygnacji,

p)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                i falistej, listew plastikowych,

q)        Dla dachów o kącie nachylenia powyżej 20° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki,

r)         minimum 25% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

s)        wzdłuż wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wskazane wprowadzenie zieleni wysokiej,

t)         obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi oznaczonej jako [B] 64-KD-L1/2,

u)        usytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu.

28)       dla jednostki [B] 41-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

b)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

c)        minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki wynosi 600m2,

d)        minimalna szerokość nowowydzielanej działki wynosi 18m, w przypadku plomb                w istniejącej zabudowie nie wprowadza się ograniczenia szerokości działki,

e)        minimum 50% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

f)         wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m,

g)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

h)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden obiekt zabudowy towarzyszącej      o powierzchni nie większej niż 50m2,

i)          należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

j)          zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej               i falistej,

k)        nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu,

l)          powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 40% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 60m2.

29)       dla jednostki [B] 42-P ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa przemysłowa:

za)      wprowadza się wymóg opracowania projektu zagospodarowania dla całej jednostki planu a w szczególności rozwiązanie komunikacji wewnętrznej,

zb)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki planu (w szczególności nie dopuszcza się przekraczania poziomu czynników szkodliwych dla otoczenia zgodnie z obowiązującymi normami w terenach zabudowy mieszkaniowej tj. w jednostkach oznaczonych jako [B] 30-MN i [B] 43-MN),

zc)      zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

zd)      minimalna powierzchnia nowowydzielanej nieruchomości 2000m2,

ze)      minimalna szerokość nowo wydzielanej działki wynosi 30m,

zf)       wysokość zabudowy jednokondygnacyjnej (hale) nie może przekraczać 10m,

zg)      wysokość zabudowy wielokondygnacyjnej nie może przekraczać 15m,

zh)      potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

zi)        minimum 10% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zj)        wymóg instalacji sanitarnej, a w razie potrzeby deszczowo-przemysłowej i urządzeń oczyszczających ścieki deszczowo-przemysłowe. Instalacja deszczowo-przemysłowa ma obejmować powierzchnie zagrożone produktami naftowymi,

zk)      wymagana adaptacja istniejącej linii kolejowej,

zl)        obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogi wewnętrzne wyłącznie z drogi w jednostce oznaczonej jako [B] 71-KD-D1/2 i linii kolejowej w jednostce oznaczonej jako [B]73-KT,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – składy i magazyny.

za)      udział powierzchni terenów dla funkcji składów i magazynów nie może przekroczyć 40% powierzchni jednostki planu,

zb)      składowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia w jednostkach oznaczonych jako [B] 30-MN i [B] 43-MN,

zc)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

30)       dla jednostki [B] 43-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.

za)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zb)      dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 800m2,

zc)      dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 2*600m2,

zd)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m,

ze)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy bliźniaczej wynosi 2x15m,

zf)       budynek realizowany przy granicy działki musi być powiązany z budynkiem o tym samym charakterze na działce sąsiedniej,

zg)      usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10. Nie dopuszcza się lokalizowania nowych obiektów w odległości mniejszej niż 15m od krawędzi jezdni,

zh)      wolnostojącą zabudowę towarzyszącą należy sytuować w drugiej linii zabudowy (za obiektami mieszkalnymi,

zi)        dla nowoprojektowanej zabudowy minimum 50% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna z wyjątkiem zabudowy istniejącej przed uchwaleniem niniejszego planu gdzie dopuszcza się 25% powierzchni biologicznie czynnej,

zj)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

zk)      wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

zl)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 60m2 (nie dotyczy obiektów istniejących),

zm)     należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zn)      zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej              i falistej,

zo)      nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

zp)      powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 60% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 100m2,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa.

za)      udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 20% jednostki planu,

zb)      dopuszcza się wyłącznie obiekty o funkcjach nieuciążliwych, których oddziaływanie nie wykracza poza granice własności,

zc)      dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 800m2,

zd)      maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 150m2,

ze)      minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zf)       wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,

zg)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,

zh)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

31)       dla jednostki [B] 44-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 43-MN/U z wyjątkiem poniższych.

b)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10.

c)        teren zagrożony potencjalnym zalaniem wodami rzeki Brynicy – wymaga się uwzględnienia możliwości wystąpienia podtopień przy projektowaniu obiektów, chyba że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stwierdzi brak możliwości wystąpienia takich podtopień.

d)        z powodu braku pełnych opracowań terenów zalewowych na etapie projektu planu,             w przypadku lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych wymagane uzgodnienie                 z odpowiednim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

e)        W przypadku stwierdzenia możliwości podtopień wymagane

za)      podniesienie poziomu parteru do rzędnej 273,5 m.n.p.m.,

zb)      wskazane podniesienie poziomu terenu poprzez nasypy.

32)       dla jednostki [B] 45-U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się realizację i rozbudowę obiektów oświaty, obiektów sportowych.

b)        nie dopuszcza się realizacji nowych obiektów towarzyszących takich jak garaże i  budynki gospodarcze.

c)        dopuszcza się adaptacje i modernizacje istniejących obiektów towarzyszących.

d)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych.

e)        potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu.

f)         minimum 70% jednostki planu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

g)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                 i falistej.

h)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji/12m.

i)          w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: bunkry (oznaczone na rysunku planu numerami 10, 11, 12)           i budynek dawnych koszar obecnie przedszkole: ustalenia konserwatorskie: patrz § 12.

33)       dla jednostki [B] 46-RM ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        dopuszcza się obiekty zabudowy zagrodowej związane z produkcją roślinną i zwierzęcą,

b)        nie dopuszcza się lokalizowania funkcji mieszkalnych,

c)        dopuszcza się realizację budynków garażowych i wiat,

d)        minimum 25% terenu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,

f)         należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

34)       dla jednostki [B] 47-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 43-MN/U z wyjątkiem poniższej,

b)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

35)       dla jednostki [B] 48-UKS ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        teren zagrożony potencjalnym zalaniem wodami rzeki Brynicy – wymaga się uwzględnienia możliwości wystąpienia podtopień przy projektowaniu obiektów                    i urządzeń, chyba że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stwierdzi brak możliwości wystąpienia takich podtopień,

b)        z powodu braku pełnych opracowań terenów zalewowych na etapie projektu planu,           w przypadku rozbudowy (rozbudowa zwiększająca powierzchnię zabudowy o więcej jak 60m2) czy wymiana kubatury wymagane uzgodnienie z odpowiednim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,

c)        adaptacja istniejącej stacji benzynowej,

d)        dopuszcza się lokalizowanie funkcji handlowych i gastronomicznych,

e)        dopuszcza się rozbudowę istniejącego obiektu,

f)         zakaz lokalizowania nowych obiektów kubaturowych,

g)        na obszarze strefy technicznej projektowanego wodociągu (strefę wskazano na rysunku planu) wprowadza się zakaz rozbudowy obiektów,

h)        maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu nie może przekraczać 200m2,

i)          wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,

j)          potrzeby parkingowe obiektów należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

k)        w rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych obiektów usługowych ustala się obowiązek dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych,

l)          uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

m)       minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

n)        wskazane wprowadzenie zieleni wysokiej,

o)        zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

p)        całkowity zakaz składowania i gromadzenia odpadów toksycznych i niebezpiecznych,

q)        powierzchnia zagrożone produktami naftowymi muszą być nieprzepuszczalne                       i wyposażona w kanalizację deszczowo-przemysłową z separatorami oleju,

r)         obsługa komunikacyjna jednostki planu wyłącznie z drogi oznaczonej jako [B]66-KD-D1/2,

s)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

t)         jednostka planu zawiera się w obszarze terenów górniczych (granica terenu górniczego została wskazana na rysunku planu) w związku z tym rozbudowa (nadbudowa dodatkowej kondygnacji lub rozbudowa zwiększająca powierzchnię zabudowy o więcej jak 60m2) czy wymiana kubatury wymaga uzgodnienia z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym,

u)        usytuowanie obiektów budowlanych przy cieku oznaczonym na rysunku planu jako      [B]1-WS w odległości nie mniejszej niż 15m od górnej krawędzi skarpy cieku,

v)        odległość ogrodzenia nieruchomości od górnej krawędzi skarpy cieku (jednostka oznaczona na rysunku planu jako [B]1-WS) nie może wynosić mniej niż 6m,

36)       dla jednostki [B] 49-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        teren zagrożony potencjalnym zalaniem wodami rzeki Brynicy – wymaga się uwzględnienia możliwości wystąpienia podtopień przy projektowaniu obiektów, chyba że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stwierdzi brak możliwości wystąpienia takich podtopień,

b)        z powodu braku pełnych opracowań terenów zalewowych na etapie projektu planu,             w przypadku lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych wymagane uzgodnienie           z odpowiednim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,

c)        nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

d)        uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

e)        dla zabudowy nowoprojektowanej, wolnostojącej minimalna powierzchnia działki 600m2,

f)         minimalna szerokość działki dla nowo projektowanych budynków wynosi 16m,                 w przypadku plomb w istniejącej zabudowie nie wprowadza się ograniczenia szerokości działki,

g)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

h)        dla nowoprojektowanej zabudowy jednorodzinnej minimum 50% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna, dopuszcza się odstępstwo dla zabudowy istniejącej przed uchwaleniem niniejszego planu gdzie dopuszcza się 25% powierzchni biologicznie czynnej,

i)          wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

j)          wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

k)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej      o powierzchni nie większej niż 100m2,

l)          należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

m)       zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej                i falistej,

n)        nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

o)        powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 80m2,

p)        w obrębie jednostki planu występuje obiekt zabytkowy objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: bunkier (oznaczony na rysunku planu numerem 6): ustalenia konserwatorskie:   patrz § 12,

q)        część jednostki planu zawiera się w obszarze terenów górniczych (granica terenu górniczego została wskazana na rysunku planu) w związku z tym lokalizacja nowych obiektów wymaga uzgodnienia z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym.

37)       dla jednostki [B] 50-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 49-MN z wyjątkiem poniższych,

b)        teren położony poza strefą zagrożoną zalaniem nie wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,

c)        teren położony poza terenami górniczymi nie wymaga uzgodnienia z Okręgowym Urzędem Górniczym,

d)        w obszarze strefy technicznej projektowanego wodociągu (strefę wskazano na rysunku planu) wprowadza się zakaz sytuowania zabudowy,

e)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze w jednostce planu oznaczonej jako      [B] 63-KD-L1/2 nie mniej niż 8m od krawędzi jezdni.

38)       dla jednostki [B] 51-MN/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.

za)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zb)      dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 800m2,

zc)      dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 2*600m2,

zd)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m,

ze)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy bliźniaczej wynosi 2x15m,

zf)       budynek realizowany przy granicy działki musi być powiązany z budynkiem o tym samym charakterze na działce sąsiedniej,

zg)      dla nowoprojektowanej zabudowy minimum 50% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna z wyjątkiem zabudowy istniejącej przed uchwaleniem niniejszego planu gdzie dopuszcza się 25% powierzchni biologicznie czynnej,

zh)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

zi)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

zj)        w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak jeden kubaturowy obiekt zabudowy towarzyszącej o powierzchni nie większej niż 70m2 (nie dotyczy obiektów istniejących),

zk)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zl)        zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej             i falistej,

zm)     nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

zn)      powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 60% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 100m2,

zo)      usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

zp)      w obrębie jednostki planu występuje obiekt zabytkowy objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: bunkier (oznaczony na rysunku planu numerem 1): ustalenia konserwatorskie:   patrz § 12,

zq)      na terenie jednostki wskazano lokalizację stacji transformatorowej co powoduje wymóg wydzielenia własności o powierzchni min 5x5m z dojazdem od strony drogi publicznej dla realizacji stacji i zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od środka wskazanego terenu. Nakazuje się wykupienie terenu niezbędnego do realizacji stacji przez zarządzającego siecią,

zr)       część jednostki planu zawiera się w obszarze terenów górniczych (granica terenu górniczego została wskazana na rysunku planu) w związku z tym lokalizacja nowych obiektów wymaga uzgodnienia z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym,

b)        Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa.

za)      udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 15% jednostki planu,

zb)      dopuszcza się wyłącznie obiekty o funkcjach nieuciążliwych, których oddziaływanie nie wykracza poza granice własności,

zc)      dla zabudowy usługowej minimalna powierzchnia działki 1000m2, dopuszcza się odstępstwo w przypadku obiektów sytuowanych w lukach istniejącej zabudowy i tylko dla obiektów o funkcjach nieuciążliwych,

zd)      maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu wynosi 200m2,

ze)      minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zf)       wysokość zabudowy nie może przekraczać 8m,

zg)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,

zh)      pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego.

39)       dla jednostki [B] 52-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 51-MN z wyjątkiem poniższych,

b)        teren zagrożony potencjalnym zalaniem wodami rzeki Brynicy – wymaga się uwzględnienia możliwości wystąpienia podtopień przy projektowaniu obiektów, chyba że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stwierdzi brak możliwości wystąpienia takich podtopień,

c)        z powodu braku pełnych opracowań terenów zalewowych na etapie projektu planu,             w przypadku lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych wymagane uzgodnienie           z odpowiednim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

40)       dla jednostki [B] 53-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i mieszkaniowa, jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowe.

za)      nie dopuszcza się realizacji niezależnych obiektów usługowych,

zb)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę własności,

zc)      dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 800m2,

zd)      dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 2*600m2,

ze)      minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej wynosi 20m,

zf)       minimalna szerokość nowowydzielanej działki dla zabudowy bliźniaczej wynosi 2x15m,

zg)      w przypadku plomb w istniejącej zabudowie nie wprowadza się ograniczenia szerokości działki,

zh)      budynek realizowany przy granicy działki musi być powiązany z budynkiem o tym samym charakterze na działce sąsiedniej,

zi)        usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wg §10,

zj)        dla nowoprojektowanej zabudowy jednorodzinnej minimum 40% działki ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna, dopuszcza się odstępstwo dla plomb w istniejącej zabudowie gdzie dopuszcza się 20% powierzchni biologicznie czynnej,

zk)      wysokość zabudowy nie może przekraczać 10m z dopuszczeniem odstępstwa dla nadbudowy określonej w zapisach ogólnych  §14 ust.1,

zl)        wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać 6m,

zm)     w obrębie własności dopuszcza się nie więcej jak dwa obiekty zabudowy towarzyszącej    o powierzchni nie większej niż 70m2,

zn)      należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zo)      zakaz stosowania w wykończeniu elewacji budynków: blachy płaskiej, trapezowej             i falistej,

zp)      nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej i blachodachówki lub gontu. (nie dotyczy remontów dachów płaskich),

zq)      powierzchnia usługowa w obrębie zabudowy mieszkaniowej nie może stanowić więcej niż 40% całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy w obrębie własności i nie więcej niż 60m2,

zr)       w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: bunkry (oznaczone na rysunku planu numerami 2 i 4): ustalenia konserwatorskie: patrz § 12,

zs)      na terenie jednostki wskazano lokalizację stacji transformatorowej co powoduje wymóg wydzielenia własności o powierzchni min 5x5m z dojazdem od strony drogi publicznej dla realizacji stacji i zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 10m od środka wskazanego terenu. Nakazuje się wykupienie terenu niezbędnego do realizacji stacji przez zarządzającego siecią,

41)       dla jednostki [B] 54-P/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)         Przeznaczenie podstawowe – Tereny przemysłu, rzemiosła, składów i magazynów.

za)      dopuszcza się przemysł, z wyjątkiem takich rodzajów, które mogą prowadzić do znaczącego pogorszenia stanu środowiska naturalnego,

zb)     dopuszcza się sytuowanie składowisk,

zc)      całkowity zakaz składowania odpadów,

zd)     całkowity zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych,

ze)      wysokość zabudowy jednokondygnacyjnej (hale) nie może przekraczać 9m,

zf)       wysokość zabudowy wielokondygnacyjnej nie może przekraczać 12m,

zg)     minimalna powierzchnia wydzielanej nieruchomości dla pojedynczej inwestycji wynosi 1000m2,

zh)     minimum 15% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zi)       potrzeby parkingowe należy rozwiązywać w ramach jednostki planu,

zj)       zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

zk)      uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki,

zl)       wymóg instalacji sanitarnej, a w razie potrzeby deszczowo-przemysłowej i urządzeń oczyszczających ścieki deszczowo-przemysłowe. Instalacja deszczowo-przemysłowa ma obejmować powierzchnie zagrożone produktami naftowymi,

zm)    w obszarze strefy technicznej projektowanego wodociągu (strefę wskazano na rysunku planu) wprowadza się zakaz sytuowania nowej zabudowy,

zn)     teren zagrożony potencjalnym zalaniem wodami rzeki Brynicy – wymaga się uwzględnienia możliwości wystąpienia podtopień przy projektowaniu obiektów, chyba że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stwierdzi brak możliwości wystąpienia takich podtopień,

zo)     z powodu braku pełnych opracowań terenów zalewowych na etapie projektu planu,             w przypadku lokalizowania nowych obiektów wymagane uzgodnienie z odpowiednim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,

zp)     jednostka planu zawiera się w obszarze terenów górniczych (granica terenu górniczego została wskazana na rysunku planu) w związku z tym lokalizacja nowych obiektów wymaga uzgodnienia z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym,

a)         Przeznaczenie uzupełniające – Tereny usług.

za)      udział terenów zabudowy usługowej może stanowić nie więcej niż 30% jednostki planu,

zb)     minimalna powierzchnia wydzielanej nieruchomości dla pojedynczej inwestycji wynosi 800m2,

zc)      powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu nie może być mniejsza niż 80m2,

zd)     pozostałe zasady zagospodarowania nieruchomości jak dla przeznaczenia podstawowego,

42)       dla jednostki [B] 55-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)         podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 49-MN z wyjątkiem poniższych,

b)        w obrębie jednostki planu nie występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską,

c)         całość jednostki planu zawiera się w obszarze terenów górniczych w związku z tym lokalizacja nowych obiektów wymaga uzgodnienia z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym.

43)       dla jednostki [B] 56-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)         podstawowe zasady zagospodarowania terenu: patrz wytyczne dla terenu oznaczonego jako [B] 49-MN z wyjątkiem poniższych,

b)        w obrębie jednostki planu nie występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską,

c)         całość jednostki planu zawiera się w obszarze terenów górniczych w związku z tym lokalizacja nowych obiektów wymaga uzgodnienia z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym,

d)        teren położony poza strefą zagrożoną zalaniem nie wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,

44)       dla jednostki [B] 57-RU ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)         istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, przebudowie, rozbudowie pod warunkiem utrzymania funkcji podstawowej jednostki planu,

b)        zakaz sytuowania nowych obiektów,

c)         całkowity zakaz składowania i gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych,

d)        minimum 10% terenu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e)         uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na tym terenie nie może wykraczać poza granicę jednostki,

f)          zgodnie z przepisami o ochronie środowiska należy wyeliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza jednostką planu,

g)        wysokość zabudowy nie może przekraczać 6m,

3.       Dla terenów zieleni ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy:

1)          dla jednostki [B] 1-WS ustala się następujące zasady zagospodarowania :

a)        nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów - istniejące cieki wodne,

b)        zakaz wprowadzania jakichkolwiek zanieczyszczeń,

c)        na terenach zieleni w przyległych jednostkach planu (jednostki wymienione w §14 ust.3) zasięg otuliny biologicznej wyznacza się w odległości minimum 15m od górnej krawędzi skarpy zbiornika lub cieku. W tym obszarze obowiązuje całkowity zakaz zabudowy            z wyjątkiem urządzeń hydrotechnicznych,

d)        na terenach zieleni w przyległych jednostkach planu (jednostki wymienione w §14 ust.3) zakaz wprowadzania ogrodzeń  w odległości mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego,

e)        część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

2)          dla jednostki [B] 2-ZE ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów - łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne w dolinie rzeki Brynicy,

b)        wskazane nasadzenia i uzupełnienia zieleni wysokiej rodzimymi gatunkami drzew,

c)        zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

d)        zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej,

e)        dopuszcza się rolnicze wykorzystanie tych terenów,

f)         dopuszcza się realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami,

3)          dla jednostki [B] 3-R ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów - pola uprawne, łąki      i pastwiska,

b)        zakaz lokalizacji zabudowy,

c)        zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej,

d)        nakaz utrzymania rowów melioracyjnych w dobrym stanie technicznym,

e)        wskazane zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,

f)         wskazane nasadzenia i uzupełnienia zieleni wysokiej w obrębie ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne,

g)        zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej,

h)        dopuszcza się realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami,

4)          dla jednostki [B] 4-R ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        przeznaczenie podstawowe – Tereny upraw rolnych, sadów, łąk i pastwisk.

za)      nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów - pola uprawne, łąki     i pastwiska,

zb)      zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej,

zc)      nakaz utrzymania rowów melioracyjnych w dobrym stanie technicznym,

zd)      wskazane zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,

ze)      wskazane nasadzenia i uzupełnienia zieleni wysokiej w obrębie ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne,

zf)       zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej,

zg)      dopuszcza się realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami,

zh)      w obrębie jednostki planu występują obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w Planie: bunkry (oznaczone na rysunku planu numerami 5, 8, 9): patrz § 12,

b)        przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy zagrodowej.

za)      dopuszcza się realizację nowej zabudowy zagrodowej z funkcją mieszkalną wyłącznie      w obrębie własności stanowiącej zwarty obszar o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Bobrowniki,

zb)      wysokość zabudowy mieszkalnej nie może przekraczać 9m (parter + użytkowe poddasze),

zc)      dla obiektów mieszkalnych należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zd)      wysokość zabudowy towarzyszącej (budynki gospodarcze, inwentarskie) nie może przekraczać 7m,

ze)      dla obiektów zabudowy towarzyszącej o powierzchni zabudowy poniżej 100m2 należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 35-45°,

zf)       dla obiektów zabudowy towarzyszącej o powierzchni zabudowy powyżej 100m2 należy stosować dachy wielospadowe o nachyleniu 15-45°,

zg)      dla dachów o kącie nachylenia powyżej 25° nakaz stosowania na pokrycie dachu wyłącznie materiałów w formie dachówki: dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej, blachodachówki lub gontu,

zh)      minimum 50% własności ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

zi)        część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie         z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

5)          dla jednostki [B] 5-ZLp ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        Nie dopuszcza się zalesień topolami i akacją (grochodrzewem).

b)        Zakaz wprowadzania zabudowy.

c)        dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d)        nakaz pozostawienia strefy technicznej o szerokości 11m (5,5m w każdą stronę od osi linii) przy liniach średniego napięcia bez zadrzewień.

 

6)          dla jednostki [B] 6-ZE ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nakaz zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów - ekotony wzdłuż potoków i cieków wodnych, łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne,

b)        wskazane nasadzenia i uzupełnienia zieleni wysokiej rodzimymi gatunkami drzew,

c)        zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

d)        zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej,

e)        dopuszcza się rolnicze wykorzystanie tych terenów,

f)         dopuszcza się realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami,

g)        część jednostki planu zawiera się w strefie obserwacji archeologicznej "W" (zgodnie z rys. planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

7)          dla jednostki [B] 7-ZL ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        nakaz ochrony istniejących drzewostanów, wymianę zniszczonych i uzupełnienia,

b)        zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.

8)          dla jednostki [B] 8-ZE ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        zakaz wprowadzania zieleni wysokiej,

b)        zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,

c)        zachowanie i adaptacja istniejących przebiegów infrastruktury technicznej,

d)        dopuszcza się realizację nowych przebiegów infrastruktury technicznej i instalacji zgodnej z obowiązującymi przepisami,

9)          dla jednostki [B] 35-ZC ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)        adaptacja istniejącego cmentarza: zabudowy i zieleni,

b)        zakazuje się budowy obiektów kubaturowych, z wyjątkiem kaplicy i obiektu służącego jako zaplecze techniczne dla obsługi cmentarza,

c)        na działce o numerze 1618/5 wskazane zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania – parkingu dla obsługi cmentarza,

d)        minimum 30% terenu ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna,

e)        teren cmentarza należy wyposażyć w oświetlenie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,

f)         w jednostce planu wskazano przebieg ścieżki rowerowej wymaga się wyznaczenia pasa dla ruchu rowerowego o szerokości 2,5m. Dopuszcza się korektę przebiegu w ramach działki nr 1618/5,

g)        część jednostki zawiera się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B” (granica strefy pokazana na rysunku planu): ustalenia konserwatorskie : patrz § 12,

10)       dla jednostki [B] 36-ZP ustala się następujące zasady zagospodarowani:

a)        dopuszcza się realizację zieleni parkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciągi piesze, ławeczki),

b)        zakaz sytuowania obiektów kubaturowych,

c)        dopuszcza się wykorzystanie jednostki lub części jednostki dla poszerzenia cmentarza, 

§ 15

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1.        W planie określa się minimalną powierzchnię nieruchomości dla zabudowy: ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni zawarto w zapisach szczegółowych w § 14 ust.2 dla każdej jednostki planu o ile taki wymóg jest niezbędny.

2.        W planie określa się minimalną szerokość nieruchomości dla zabudowy: ustalenia szczegółowe w § 14 ust.2 dla każdej jednostki planu o ile taki wymóg jest niezbędny.

§ 16

Szczególne warunki zagospodarowania terenów w tym zakaz zabudowy, wynikające                z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

 

1.       Tereny na których wprowadza się zakaz zabudowy

1)          Wprowadza się całkowity zakaz zabudowy na terenach zieleni w jednostkach planu oznaczonych na rysunku planu jako:

a)        [B] 1-WS

b)        [B] 2-ZE

c)        [B] 3-R

d)        [B] 5-ZLp

e)        [B] 6-ZE

f)         [B] 7-ZL

g)        [B] 8-ZE

h)        [B] 36-ZP

2)          Wprowadza się całkowity zakaz zabudowy na terenach komunikacji w jednostkach planu oznaczonych na rysunku planu jako:

a)        [B] 60-KD-A1

b)        [B] 61-KD-Z1/2, [B] 62-KD-Z1/2

c)        [B] 63-KD-L1/2, [B] 64-KD-L1/2, [B] 65-KD-L1/2, [B] 66-KD-L1/2, [B] 67-KD-L1/2

d)        [B] 68-KD-D1/2, [B] 71-KD-D1/2

e)        [B] 69-KD-D

f)         [B] 70-KR

g)        [B] 73-KT

3)          Wprowadza się zakaz sytuowania zabudowy w strefie technicznej projektowanego wodociągu Ø1400 (granicę strefy wskazano na rysunku planu),

4)          Wprowadza się zakaz sytuowania zabudowy w strefie technicznej napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia (zgodnie z §13 ust.4 pkt.1),

2.       Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych

1)          Użytkowanie terenów nie może powodować szkodliwych oddziaływań, o wartościach przekraczających dopuszczalne wielkości normowe, dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

2)          Część terenu objętego niniejszym planem zawiera się w obszarze terenów górniczych:

a)        W terenach górniczych (granice skazano na rysunku planu) prowadza się wymóg uzgodnienia lokalizacji nowych obiektów budowlanych z odpowiednim Okręgowym Urzędem Górniczym.

3)          Część terenu objętego niniejszym planem zawiera się w obszarze potencjalnych terenów zalewowych dla rzeki Brynicy i obejmuje jednostki planu oznaczone jako: [B] 2-ZE, [B] 3-R, [B] 44-MN/U, [B] 48-UKS, [B] 49-MN, [B] 52-MN/U, [B] 54-P/U, [B] 55-MN, [B] 57-RU

a)        z powodu braku pełnych opracowań terenów zalewowych na etapie projektu planu, wymagane jest uzgodnienie lokalizacji z odpowiednim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

za)      w przypadku stwierdzenia przez RZGW braku zagrożenia zalaniem dopuszcza się sytuowanie nowej zabudowy na tych terenach.

zb)      w przypadku stwierdzenia przez RZGW występowania zagrożenia zalaniem nie dopuszcza się sytuowania nowej zabudowy na tych terenach.

4)          W obrębie obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 17

Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych

W planie nie wprowadza się podziału na tereny różnym sposobie gromadzenia, odprowadzania          i oczyszczania ścieków. Ogólne zasady obsługi w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków zostały określone w § 13 ust.4 pkt.6 i w zapisach dla jednostek planu w § 14 ust.2 i § 14 ust.1 pkt.10.

 

 

§ 18

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu

1.        Ustala się tymczasowo dotychczasowe lub rolnicze użytkowanie terenów niezabudowa­nych w granicach opracowania planu do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

2.        W terenach zieleni wymienionych w §8 ust.2 nie dopuszcza się sytuowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem jednostki planu [B] 4-R gdzie dopuszcza się sytuowanie obiektów tymczasowych wyłącznie na działkach, dla których wydano decyzję o pozwolenie na budowę (dotyczy zabudowy zagrodowej).

3.        W terenach komunikacji wymienionych w §8 ust.1 nie dopuszcza się sytuowania obiektów tymczasowych z wyjątkiem jednostki planu [B] 60-KD-A1 gdzie dopuszcza się sytuowanie obiektów tymczasowych wyłącznie na etapie budowy.

4.        Nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych w jednostce planu oznaczonej jako [B] 39-UK w obszarze strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej i na przedpolu kościoła od strony ul. Sienkiewicza.

5.        Nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych w jednostce planu oznaczonej jako [B] 32-U na działce nr 1605.

6.        W obszarze objętym planem z wyjątkiem obszarów wymienionych w ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 dopuszcza się sytuowanie obiektów tymczasowych w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”. 

 

§ 19

Granice terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

W planie nie wyznacza się terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

§ 20

Granice terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

1.        W planie nie wyznacza się terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy.

2.        W planie nie wyznacza się terenów rehabilitacji infrastruktury technicznej.

 

§ 21

Granice terenów przekształceń obszarów zdegradowanych.

W planie nie wyznacza się terenów zdegradowanych wymagających przekształceń.

 

§ 22

Ustalenie stawki procentowej służącej naliczenia opłat z tytułu

wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

 

1.        Dla terenów oznaczonych jako : WS, ZE, R, ZL, ZLp, KD, KT, KR, US, ZC, ZP, K, 37-KS, 32-U, 34-U, 38-U, UK - 0% (słownie: zero procent).

2.        Dla terenów oznaczonych jako : MN, MN/U, MN/ML, RU/MN, RM, - 20% (słownie: dwadzieścia procent).

3.        Dla terenów oznaczonych jako : U (z wyjątkiem jednostek wymienionych w ust.1), P, P/U, UKS, RU, 14-KS - 30% (słownie: trzydzieści procent).

 

 

ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 23

1.        Dla obszaru objętego zmianą planu tracą moc:

1)          Zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki zatwierdzona na sesji Rady Gminy w dniu 16.06.1996 uchwałą Nr XIX/128/96.

2)          Zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki zatwierdzona na sesji Rady Gminy w dniu 25.04.1997 uchwałą Nr XXVII/182/97.

3)          Zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki zatwierdzona na sesji Rady Gminy w dniu 25.04.1997 uchwałą Nr XXVII/183/97.

4)          Zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki zatwierdzona na sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2002 uchwałą Nr III/32/2002.

  

§ 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.