Uchwała Nr XXVIII/200/05

Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 25 maja 2005 r. 

 

w sprawie: przyjęcia dokumentacji pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bobrowniki 

                   na lata 2005-2013”.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku             z wytycznymi zawartymi  w dokumencie roboczym Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 2004 r. pn.: „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Ogólny podręcznik wdrażania”

 

Rada Gminy w Bobrownikach

uchwala:

  

§ 1 

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bobrowniki na lata 2005-2013” w brzmieniu określonym        w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2 

Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

mgr Bogdan Brzozowski