Uchwała Nr XXVII/195/05
Rady Gminy w Bobrownikach
z dnia 29 kwietnia 2005 r.


w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
                  Społecznych na lata 2005-2015.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie   gminnym  ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Bobrownikach
u c h w a l a :


§ 1. Przyjąć do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-20015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         
Przewodniczący Rady
mgr Bogdan Brzozowski