Uchwała  Nr XXVII/198/05

Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 29 kwietnia 2005r.

 

w sprawie  zmiany uchwały nr XXVI/192/05 Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 31 marca  2005r. dotyczącej wyrażenia zgody na stosowanie preferencyjnych zasad sprzedaży lokali  mieszkalnych w roku 2005

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1, art. 34 ust.1 pkt 3, art.68 ust.1 pkt 7 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

 

 

Rada Gminy w Bobrownikach uchwala:

 

§ 1

1. Zmienić § 2 uchwały Nr XXVI/192/05 Rady Gminy w Bobrownikach w sprawie wyrażenia  zgody na stosowanie preferencyjnych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w roku 2005  i nadać mu brzmienie:

Przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Wójt Gminy upoważniony jest do stosowania bonifikaty w wysokości do 40 %  ceny sprzedaży w przypadku jednorazowej wpłaty należnej kwoty.

 

2. Skreślić  § 3 uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Bogdan Brzozowski